Categorieën
Geen categorie

Annulering “Ontmoet Unyk”

Geachte Tikenieten,

In verband met de vele nieuwe corona besmettingen van afgelopen dagen, hebben wij moeten besluiten dat “Ontmoet Unyk” op 5 oktober helaas niet door kan gaan.
Wij zijn er blij met de vele enthousiaste aanmeldingen die wij van jullie la hebben mogen ontvangen! Wij hopen jullie uiteraard spoedig een nieuwe datum te kunnen sturen, waarop wij jullie in goede gezondheid kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Team Unyk

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Bezoek Waterking

Op 1 september hadden we de WATERKING in de Tike op bezoek!
Deze heeft de toegang vanaf de Leijen naar Dwerssleat (en dus ook onze haven) weer op diepte gebracht!
“Eltsenien kin wer sûnder akrobatische toeren út te heljen, yn en út farre…”

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Unyk gaat door in De Tike!

Unyk: Onderwijs Zorg op maat gaat door in De Tike! Voor meer informatie klik hier.

Unyk is een vorm van onderwijs en zorg voor zeer moeilijk lerende jongeren (ZML) die intensieve begeleiding nodig hebben. Een groep die nu vrijwel nergens terecht kan en daardoor vaak al langere tijd thuis zit. Eindelijk kunnen we nu ook hen een plek bieden.

Een plek voor ZML-jongeren in De Tike

Unyk is een initiatief voor ZML-jongeren van 11 t/m 16 jaar. Het is bedoeld voor het onderwijzen aan en begeleiden van gedragsmoeilijke ZML-jongeren vanuit het speciaal onderwijs. Deze jongeren zijn niet of nauwelijks (voor korte of langere termijn) in staat om zich te kunnen voegen in een reguliere schoolse setting (speciaal onderwijs) en zullen anders niet naar school kunnen gaan.

Bron: VSO Talryk
Categorieën
Geen categorie

Midwinterbarren 14 december 2019

Midwinterbarren 2019

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

13 november 2019 – Bijeenkomst t.b.v. zienswijze gaswinning

Beste dorpsbewoner(s),

Op 20 oktober jl. heeft u van Dorpsbelang een email ontvangen m.b.t. de gaswinning in het gebied Leeuwarden 101, het gebied waarbij de boorlocatie aan de Polderdyk in ieder geval in gebruik zal worden genomen.

  • Afgelopen week zijn er 2 bijeenkomsten geweest met informatie over de gaswinning in het hierboven genoemde gebied. Onderwerpen van de bijeenkomsten waren:
    informatie avond over het schrijven van een zienswijze en de gevolgen van de gaswinning, Dorpshuis It Bynt Boornbergum
  • informatiemarkt georganiseerd door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Hotel Princenhof Earnewald
    Dorpsbelang de Tike heeft zich bij beide bijeenkomsten goed laten informeren over de voor-/ nadelen van de gaswinning in het gebied Leeuwarden 101.

Als Dorpsbelang zullen wij namens het dorp een zienswijze indienen. Uiteraard is het mogelijk om zelf een zienswijze te schrijven wanneer u tegen de gaswinning bent.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van de zienswijze of vragen m.b.t. de gaswinning, dan is het mogelijk om op 13 november langs te komen in het dorpshuis van de Tike.

Leden van het Dorpsbelang en dhr. Harry Kepser zullen hier van 19.30 – 21.00 uur aanwezig zijn om u te woord te staan of te helpen bij het schrijven van de zienswijze.

Voor overige informatie m.b.t. de gaswinning en de bevingen in Nederland kunt u ook kijken op:
www.nlog.nl
www.bevinggevoeld.nl

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd op dit onderwerp en indien gewenst te mogen begroeten op woensdag 13 november.

Categorieën
Geen categorie

Fietst u graag in Fryslân? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening!

Fietst u graag in Fryslân? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening!

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen we meer mensen op de fiets krijgen door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Heeft u aandachtspunten of tips? Wij willen graag uw mening horen!
In 2019 ligt de prioriteit van de Fietsagenda op:
• Het uitvoeren van een Quick scan hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslân: wat zijn de belangrijkste fietsroutes en welke routes moeten verbeterd worden?
• Het uitvoeren van een Tracéstudie snelfietsroute Heerenveen – Drachten: waar moet deze route komen te liggen en hoe moet deze er uit komen te zien?

Wij horen graag uw mening!
Vul de enquête in op: www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan

Categorieën
Geen categorie

Plannen tot nieuwe gaswinning in onder andere Smallingerland wellicht in ander perspectief gesteld!!

Op donderdag 11 juli publiceren de vier regionale omroepen in het Noordoosten van het land een eerste verhaal over kleine gasvelden. De kans is nu natuurlijk groot dat de NOS hier ook melding van gaat maken. Ondanks ontkenning van het Ministerie van EZK concluderen de omroepen daarin dat het tempo bij de gaswinning vanuit de kleine velden fors wordt opgevoerd. Dat baseert men op basis van vijftien winningsplannen die onder de loep zijn genomen. Daaruit blijkt dat meerdere gasvelden sneller worden leeggehaald. Verder blijken er veel plannen te bestaan om vanuit bestaande putten – die na jaren weer in ere worden hersteld – nabij die putten gelegen nieuwe velden worden aangeboord. De risico’s daarbij zijn nog onvoldoende onderzocht.

Als gevolg van door leden van de vereniging van Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat geleden schade in het voortraject (seismisch onderzoek van oktober 2017 verricht door Vermilion Energy) volgt het bestuur de ontwikkelingen nauwlettend. De boorput welke Vermilion in Smallingerland nieuw leven in wil blazen staat op de Steven 26 in Drachten; één van de vijftien locaties dus. Deze put ligt per slot op 1.300 meter van Buitenstverlaat, 1.900 meter van De Wilgen en 2.500 meter van Smalle Ee. Eigenlijk ligt ieder Smallingerlands dorp hemelsbreed maximaal 6 kilometer van deze boorput af. Om die reden heeft onder andere bestuurslid Oebele Veenstra van voornoemde vereniging zitting genomen in de werkgroep tegen nieuwe gasboringen in Smallingerland.

Donderdag 11 juli om 07.00 uur komen de eerste artikelen online. Om 17.00 is in de nieuwsuitzendingen op Rtv Noord, Rtv Drenthe, Omrop Fryslân (in programma Hjoerd) en Rtv Oost aandacht voor de zorgen die leven. Die zorgen worden o.a. uitgesproken door voornoemd bestuurslid. De werkgroep gaat ervan uit dat de omroepen de komende maanden met de nodige vervolgverhalen te komen. De uiting van zorg is ook al doorgedrongen tot in de Tweede Kamer, mogelijk leidend tot Kamervragen. Vrijdag verschijnen er ook nog publicaties.

Wij bevelen u aan om de hierboven beschreven nieuwsrubrieken te volgen. Verder vragen wij u deze informatie te delen.

Categorieën
Geen categorie

Inspiratie- en netwerkbijeenkomst

Categorieën
Geen categorie

Landschapsherstelproject

 

Ben je grondeigenaar en wil je elzensingels of houtwallen laten herstellen en aanleggen? Binnenkort starten we met de inventarisatie voor het landschapsherstelproject. Hiervoor gaan leden van onze schouwcommissie en medewerkers van Landschapsbeheer Fryslân bij grondeigenaren langs.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op onze website http://www.noardlikefryskewalden.nl/nieuws/project-voor-landschapsherstel-noardlike-fryske-walden-van-start/

Categorieën
Geen categorie

Gaswinning

Gaswinning Smallingerland – plannen voor meer en langer

 

Gasproducent Vermilion heeft een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om in de gemeente Smallingerland langer en vooral veel meer gas te mogen winnen.  Vermilion wil gaan winnen vanuit bestaande gaswinlocaties gelegen in Middelburen/Opeinde Zuid en Nijega. De gasvelden die vanuit deze locaties worden aangeboord liggen onder Middelburen, Nijega en Opeinde, maar ook onder Oudega, de Wilgen, Rottevalle,  Boornbergum en een groot deel van Drachten.

 

8 jaar langer, 10 x zoveel

Vermilion vraagt toestemming aan het Ministerie van EZK voor uitbreiding. Daarvoor heeft Vermilion vorig jaar het winningsplan ‘ Middelburen en Opeinde Zuid’  ingediend. Het gaat om winning uit gasvelden waar al uit gewonnen wordt en om winning uit een nieuw, onderliggend gasveld. Vermilion wil daarvoor de bestaande putten uitbreiden of aanpassen.   Gevraagd is om 8 jaar langer en om 10 x zoveel te winnen dan wat staat in het huidige winningsplan. Tussen 2018 en 2028 gaat het om maximaal 410 miljoen nm3 aardgas.

 

Zienswijze

Vermilion bezit het winrecht (concessie) maar bij nieuwe of gewijzigde aanvragen hoort een winningsplan. Dit plan is voor advies voorgelegd aan o.a. de Gemeente, Waterschap en Provincie Fryslân. In de komende maanden neemt de minister een voorlopig besluit. Dat wordt voorgelegd, waarna er ook voor inwoners gedurende zes weken gelegenheid is om hierop te reageren. Dit heet een ‘zienswijze’. Vanaf het moment dat het voorlopige besluit bekend gemaakt wordt geldt een termijn van 6 weken om een zienswijze in te kunnen dienen tegen de plannen. Als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de extra gaswinning dan is de conclusie dat er draagvlak is. Daarnaast is er zonder zienswijze geen beroep tegen de plannen mogelijk.

 

Negatief advies Gemeente

Gemeente Smallingerland heeft negatief geadviseerd op de aangevraagde uitbreiding. Vorig jaar is vanuit de werkgroep ‘Geen nieuwe gaswinning Smallingerland’ bij de minister aangegeven dat in de Gemeente geen draagvlak is voor nieuwe, meer of langere gaswinning. Nederland gaat immers van het gas af en de minister heeft afbouw van winning beloofd. De kraan in Groningen wordt dichtgedraaid. De Minister heeft daarbij beloofd dat de kleinere gasvelden dit niet hoeven te compenseren. Toch zijn er in Friesland momenteel meerdere aanvragen voor nieuwe, meer of langere gaswinning.

 

Schade

Gaswinning raakt de leefbaarheid van de omgeving. Op de kaartjes  (z.o.z.) is goed te zien om welk gebied het gaat. O.a. bodemdaling is een gevolg. Een groot gebied kan hiermee te maken krijgen. De inwoners op het gasveld zelf, maar ook enkele kilometers in de omtrek. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het gebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Er is geen goede schaderegeling. Er zijn nog meer onwenselijke effecten. Gaswinning gaat met behulp van chemicaliën. Op de langere termijn kan dit negatieve effecten hebben voor de bodem en water. Ander zorgpunt is dat er twijfel is over de veiligheid van de oude gasputten.  Hier loopt onderzoek naar. Verder is het zo dat gebruik van gas leidt tot CO2-uitstoot en bijdraagt aan klimaatschade. Uitbreiding van gaswinning past niet bij de inspanningen van de gemeenten en inwoners voor energietransitie.

 

Geen draagvlak

De eerder genoemde werkgroep heeft in oktober 2018 inzichtelijk gemaakt dat er geen draagvlak is voor meer gaswinning in de gemeente. 1.500 handtekeningen zijn aangeboden aan Minister Wiebes. De werkgroep in de huidige vorm is opgeheven. Een deel heeft zich aangesloten bij de Stichting Tsjingas uit Nij Beets. Gezamenlijk hebben zij een nieuwe brede groep mensen bijeengebracht.  Deze groep realiseert zich dat we morgen niet van het gas af kunnen. Gas blijft nog een aantal jaren nodig. Winning vanaf de Noordzee in plaats vanaf land is wellicht ook een alternatief. Maar afbouwen kan wel. Er kan meer gedaan worden aan het terugbrengen van de vraag naar gas. Er kan meer ambitie getoond worden om over te stappen op duurzame energie.

 

Meer informatie

Mocht u meer willen weten of een zienswijze willen indienen, dan ondersteunen wij u graag. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Tsjingas via tsjingas@hotmail.com