Categorieën
Geen categorie

Fietst u graag in Fryslân? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening!

Fietst u graag in Fryslân? Dan zijn wij benieuwd naar uw mening!

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Deze gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost willen we meer mensen op de fiets krijgen door het fietsen comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, met speciale aandacht voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Heeft u aandachtspunten of tips? Wij willen graag uw mening horen!
In 2019 ligt de prioriteit van de Fietsagenda op:
• Het uitvoeren van een Quick scan hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslân: wat zijn de belangrijkste fietsroutes en welke routes moeten verbeterd worden?
• Het uitvoeren van een Tracéstudie snelfietsroute Heerenveen – Drachten: waar moet deze route komen te liggen en hoe moet deze er uit komen te zien?

Wij horen graag uw mening!
Vul de enquête in op: www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan

Categorieën
Geen categorie

Plannen tot nieuwe gaswinning in onder andere Smallingerland wellicht in ander perspectief gesteld!!

Op donderdag 11 juli publiceren de vier regionale omroepen in het Noordoosten van het land een eerste verhaal over kleine gasvelden. De kans is nu natuurlijk groot dat de NOS hier ook melding van gaat maken. Ondanks ontkenning van het Ministerie van EZK concluderen de omroepen daarin dat het tempo bij de gaswinning vanuit de kleine velden fors wordt opgevoerd. Dat baseert men op basis van vijftien winningsplannen die onder de loep zijn genomen. Daaruit blijkt dat meerdere gasvelden sneller worden leeggehaald. Verder blijken er veel plannen te bestaan om vanuit bestaande putten – die na jaren weer in ere worden hersteld – nabij die putten gelegen nieuwe velden worden aangeboord. De risico’s daarbij zijn nog onvoldoende onderzocht.

Als gevolg van door leden van de vereniging van Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstverlaat geleden schade in het voortraject (seismisch onderzoek van oktober 2017 verricht door Vermilion Energy) volgt het bestuur de ontwikkelingen nauwlettend. De boorput welke Vermilion in Smallingerland nieuw leven in wil blazen staat op de Steven 26 in Drachten; één van de vijftien locaties dus. Deze put ligt per slot op 1.300 meter van Buitenstverlaat, 1.900 meter van De Wilgen en 2.500 meter van Smalle Ee. Eigenlijk ligt ieder Smallingerlands dorp hemelsbreed maximaal 6 kilometer van deze boorput af. Om die reden heeft onder andere bestuurslid Oebele Veenstra van voornoemde vereniging zitting genomen in de werkgroep tegen nieuwe gasboringen in Smallingerland.

Donderdag 11 juli om 07.00 uur komen de eerste artikelen online. Om 17.00 is in de nieuwsuitzendingen op Rtv Noord, Rtv Drenthe, Omrop Fryslân (in programma Hjoerd) en Rtv Oost aandacht voor de zorgen die leven. Die zorgen worden o.a. uitgesproken door voornoemd bestuurslid. De werkgroep gaat ervan uit dat de omroepen de komende maanden met de nodige vervolgverhalen te komen. De uiting van zorg is ook al doorgedrongen tot in de Tweede Kamer, mogelijk leidend tot Kamervragen. Vrijdag verschijnen er ook nog publicaties.

Wij bevelen u aan om de hierboven beschreven nieuwsrubrieken te volgen. Verder vragen wij u deze informatie te delen.

Categorieën
Geen categorie

Inspiratie- en netwerkbijeenkomst

Categorieën
Geen categorie

Landschapsherstelproject

 

Ben je grondeigenaar en wil je elzensingels of houtwallen laten herstellen en aanleggen? Binnenkort starten we met de inventarisatie voor het landschapsherstelproject. Hiervoor gaan leden van onze schouwcommissie en medewerkers van Landschapsbeheer Fryslân bij grondeigenaren langs.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op onze website http://www.noardlikefryskewalden.nl/nieuws/project-voor-landschapsherstel-noardlike-fryske-walden-van-start/

Categorieën
Geen categorie

Gaswinning

Gaswinning Smallingerland – plannen voor meer en langer

 

Gasproducent Vermilion heeft een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om in de gemeente Smallingerland langer en vooral veel meer gas te mogen winnen.  Vermilion wil gaan winnen vanuit bestaande gaswinlocaties gelegen in Middelburen/Opeinde Zuid en Nijega. De gasvelden die vanuit deze locaties worden aangeboord liggen onder Middelburen, Nijega en Opeinde, maar ook onder Oudega, de Wilgen, Rottevalle,  Boornbergum en een groot deel van Drachten.

 

8 jaar langer, 10 x zoveel

Vermilion vraagt toestemming aan het Ministerie van EZK voor uitbreiding. Daarvoor heeft Vermilion vorig jaar het winningsplan ‘ Middelburen en Opeinde Zuid’  ingediend. Het gaat om winning uit gasvelden waar al uit gewonnen wordt en om winning uit een nieuw, onderliggend gasveld. Vermilion wil daarvoor de bestaande putten uitbreiden of aanpassen.   Gevraagd is om 8 jaar langer en om 10 x zoveel te winnen dan wat staat in het huidige winningsplan. Tussen 2018 en 2028 gaat het om maximaal 410 miljoen nm3 aardgas.

 

Zienswijze

Vermilion bezit het winrecht (concessie) maar bij nieuwe of gewijzigde aanvragen hoort een winningsplan. Dit plan is voor advies voorgelegd aan o.a. de Gemeente, Waterschap en Provincie Fryslân. In de komende maanden neemt de minister een voorlopig besluit. Dat wordt voorgelegd, waarna er ook voor inwoners gedurende zes weken gelegenheid is om hierop te reageren. Dit heet een ‘zienswijze’. Vanaf het moment dat het voorlopige besluit bekend gemaakt wordt geldt een termijn van 6 weken om een zienswijze in te kunnen dienen tegen de plannen. Als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de extra gaswinning dan is de conclusie dat er draagvlak is. Daarnaast is er zonder zienswijze geen beroep tegen de plannen mogelijk.

 

Negatief advies Gemeente

Gemeente Smallingerland heeft negatief geadviseerd op de aangevraagde uitbreiding. Vorig jaar is vanuit de werkgroep ‘Geen nieuwe gaswinning Smallingerland’ bij de minister aangegeven dat in de Gemeente geen draagvlak is voor nieuwe, meer of langere gaswinning. Nederland gaat immers van het gas af en de minister heeft afbouw van winning beloofd. De kraan in Groningen wordt dichtgedraaid. De Minister heeft daarbij beloofd dat de kleinere gasvelden dit niet hoeven te compenseren. Toch zijn er in Friesland momenteel meerdere aanvragen voor nieuwe, meer of langere gaswinning.

 

Schade

Gaswinning raakt de leefbaarheid van de omgeving. Op de kaartjes  (z.o.z.) is goed te zien om welk gebied het gaat. O.a. bodemdaling is een gevolg. Een groot gebied kan hiermee te maken krijgen. De inwoners op het gasveld zelf, maar ook enkele kilometers in de omtrek. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het gebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Er is geen goede schaderegeling. Er zijn nog meer onwenselijke effecten. Gaswinning gaat met behulp van chemicaliën. Op de langere termijn kan dit negatieve effecten hebben voor de bodem en water. Ander zorgpunt is dat er twijfel is over de veiligheid van de oude gasputten.  Hier loopt onderzoek naar. Verder is het zo dat gebruik van gas leidt tot CO2-uitstoot en bijdraagt aan klimaatschade. Uitbreiding van gaswinning past niet bij de inspanningen van de gemeenten en inwoners voor energietransitie.

 

Geen draagvlak

De eerder genoemde werkgroep heeft in oktober 2018 inzichtelijk gemaakt dat er geen draagvlak is voor meer gaswinning in de gemeente. 1.500 handtekeningen zijn aangeboden aan Minister Wiebes. De werkgroep in de huidige vorm is opgeheven. Een deel heeft zich aangesloten bij de Stichting Tsjingas uit Nij Beets. Gezamenlijk hebben zij een nieuwe brede groep mensen bijeengebracht.  Deze groep realiseert zich dat we morgen niet van het gas af kunnen. Gas blijft nog een aantal jaren nodig. Winning vanaf de Noordzee in plaats vanaf land is wellicht ook een alternatief. Maar afbouwen kan wel. Er kan meer gedaan worden aan het terugbrengen van de vraag naar gas. Er kan meer ambitie getoond worden om over te stappen op duurzame energie.

 

Meer informatie

Mocht u meer willen weten of een zienswijze willen indienen, dan ondersteunen wij u graag. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Tsjingas via tsjingas@hotmail.com

 

Categorieën
Geen categorie

Laatste kans !!!!!!!!!!

Beste Dorpsbelangen,

De laatste week van de vraagbundeling is aangebroken en u kunt deze week KabelNoord nog helpen de 60% te halen! Klik hier voor de actuele stand.

Als u snel internet in de buitengebieden belangrijk vindt, kunt u helpen met het aanmoedigen van onze inwoners door te vertellen over snel internet. U kunt dat bijvoorbeeld doen op uw website, maar ook via WhatssApp groepen. Marcel Rijpema van KabelNoord helpt u graag met het maken van een bericht.

Afgelopen weekend hebben veel mensen zich aangemeld en er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Opvallend is dat veel mensen per post reageren. Waarschijnlijk omdat de internetverbinding traag is volgens KabelNoord. Wij vinden het erg spannend of de 60% aanmeldingen gehaald wordt op 18 maart. Het eindpercentage is volgende week dinsdag bekend, zodat de aanmeldingen per post meegenomen worden in de telling.

Er zijn in totaal 18 ambassadeurs actief in onze gemeente en wij waarderen het als u ook meehelpt!

Tussenstand per dorp

Buitengebied Smalle Ee   77,3%
Buitengebied De Wilgen   51,7%
Buitengebied Houtigehage   51,2%
Buitengebied Nijega   48,1%
Buitengebied Goëngahuizen   48,0%
Buitengebied Drachtstercompagnie   46,4%
Buitengebied De Veenhoop   43,8%
Buitengebied Boornbergum   42,6%
Buitengebied Rottevalle   39,0%
Buitengebied Oudega   34,4%
Buitengebied Drachten   34,2%
Buitengebied Kortehemmen   31,3%
Buitengebied De Tike   20,0%
Buitengebied Opeinde   20,0%

 

Categorieën
Geen categorie

Gas winning en gevaren voor de omgeving

Boornbergum – Er is een nieuw front nodig tegen de gasboringen van Vermilion. Dat vinden de plaatselijk belangen van Oudega, Nijega, De Tike, Rottevalle, Opeinde, Houtigehage, Drachtster Compagnie, Boornbergum/Kortehemmen, De Wilgen/Smalle Ee, De Veenhoop en Goïngahuizen.

Bij die groep hebben zich gisteravond de Drachtster wijken De Drait, De Trisken en Himsterhout aangesloten, omdat het bestaande gasveld ook onder die wijken loopt. Ook enkele raadsfracties doen mee.

Lekkende gasputten

In Dorpshuis It Bynt luisterden de dorpsvertegenwoordigers naar Gerrit Wigger, die 30 jaar heeft gewerkt voor de NAM/Shell en nu als klokkenluider de tegenstanders voorlicht. Hij gaf vooral technische details over de bestaande boorlokaties in Smallingerland. Zijn eerdere opmerkingen over lekkende gasputten riep nogal wat angst op, zeker ook omdat Smallingerland het grootste aantal boorlokaties op zijn grondgebied heeft van alle gemeenten in Nederland (37).

,,Smellingerlân is de meast beboarde gemeente fan Nederlân, omdat it hjir meast lytse gasfjilden binne’’, legt Mink Visser uit. De voorzitter van Dorpsbelang Opeinde nam het initiatief voor de bijeenkomst. Volgens Visser was het verhaal van Wiggers voor bijna alle aanwezigen een eye-opener. ,,It riskio fan bevings spilet hjir hast net, mar elke put is yn potinsje in lek. Gas siket altyd in paad omgeech en it kin wol 10 kilometer fan de put boppe de grûn komme.’’

Ontbonden

Er zijn nog geen besluiten gevallen over het verloop, maar dat zal zeer binnenkort gebeuren. Vorig jaar oktober heeft een Smallingerlandse werkgroep een petitie tegen nieuwe gasboringen aangeboden aan minister Wiebes. Nadat deze werkgroep op 4 december is ontbonden, werd bekend dat Vermilion Energy een nieuwe aanvraag heeft gedaan om naar gas te boren in Smallingerland, zegt Oebele Veenstra, bestuurslid plaatselijk belang De Wilgen en voorzitter van die werkgroep. ,,Vermilion seit dat se tsien kear safolle gas fûn ha as wat der oait yn it gasveld Opeinde-Middelburen/Opeinde zuid sitten hat.’’

Gisteravond zijn bewust alleen de dorpsvertegenwoordigers uitgenodigd. Veenstra verwacht dat zij hun achterban zullen mobiliseren. De procedure om bezwaar te maken loopt tot eind april. Blijft het stil, dan is er tegen de nieuwe boringen niets meer te doen, vreest Veenstra. Hij wijst naar het vonnis in de rechtszaak tegen Opsterland, vorige week. Daarbij werd duidelijk dat ook bewoners als belanghebbende worden aangemerkt in bezwaarprocedures tegen de gasboringen.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang De Tike op27 maart a.s. zal verder op de winning en de hiermee gepaard gaande gevaren worden ingegaan.

Categorieën
Geen categorie

Buitenkans voor sportievelingen

Gratis sport en spel tijdens Buitenspeeldag in Smallingerland

 

Tijdens de landelijke Week voor de Gezonde Jeugd van 11 tot en met 15 maart 2019 kunnen kinderen van groep 3 tot met groep 8 van de basisscholen meedoen met de sportieve en gezellige Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag ‘Een stap vooruit’ is op vrijdag 15 maart 2019 van 10.00 tot 12.00 uur. Onder leiding van de sportcoaches van Sportbedrijf Drachten gaan de kinderen allerlei leuke en verrassende beweegspellen en sporten doen. De Buitenspeeldag wordt op vier locaties georganiseerd: 1) Spijkerdorp, 2) Speelveld de Jister (t.o. Dorsvloer 110-120 in de Trisken), 3) Speelveld Kuiperssingel (t.o. OBS de Swetten) en 4) Sportpark Dûnoard in Houtigehage. Meedoen is gratis. Kijk voor meer informatie op www.cjgsmallingerland.nl.

 

Landelijk startsein door de Koning

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander geeft vrijdagmiddag 8 maart in de Werkspoorkathedraal in Utrecht het startsein van de Week voor de Gezonde Jeugd. De Koning opent de week samen met kinderen. Zij geven symbolisch het estafettestokje door aan alle kinderen in Nederland. In Smallingerland wordt de Buitenspeeldag georganiseerd door Sportbedrijf Drachten, GGD Fryslân en Carins vanuit de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

 

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Smallingerland

Smallingerland is sinds juni 2012 een JOGG gemeente. Met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt de gemeente aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding en beweging onder de aandacht te brengen en om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal

Categorieën
Geen categorie

De tuinambassadeur

 

Beste vrijwilligers binnen dorpsbelangen en wijkraden,

De gemeente doet sinds 2018 mee aan de landelijke Operatie Steenbreek. Binnen Operatie Steenbreek werken gemeente en het waterschap aan een groenere leefomgeving. Een groenere omgeving heeft een aantal grote voordelen, zoals minder wateroverlast en verhogen biodiversiteit, beleving en verkoeling. Eerder organiseerden we daarvoor de actie Tegel eruit, plant erin. Inwoners kregen in ruil voor een tegel een plant. Het doel: steeds meer groene tuinen. Op zaterdag 23 maart 2019 wordt deze actie weer gehouden bij Intratuin in Drachten (tussen 10:00 en 15:00 uur).

Gratis advies van tuinambassadeur

Binnen onze gemeente worden in het kader van Operatie Steenbreek tuinambassadeurs ingezet. Vanaf deze zomer beschikt de gemeente over een team van zo’n 10 tuinambassadeurs. Om de tuin te vergroenen kunnen bewoners advies inwinnen bij een tuinambassadeur. Met een tuinambassadeur kan aan het einde van deze winter al een advies worden ingewonnen en inspiratie worden opgedaan om in het voorjaar aan de slag te gaan. De tuinambassadeur helpt de bewoner met een schets voor een nieuw ontwerp en kan inspiratie geven voor een groenere tuin. Aandachtspunten daarbij zijn de kosten en het onderhoud. Vaak wordt gedacht dat groene tuinen meer onderhoud vragen, maar door een slimme inrichting kan een groene tuin juist onderhoudsvriendelijker zijn! Bewoners die graag een gratis tuinadvies van een tuinambassadeur willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van “Aanvraag tuinambassadeurs”.

Groene buurtinitiatieven

Asfalt, stenen en tegels zorgen voor een versnelde waterafvoer van regenwater. Daardoor kan wateroverlast ontstaan op lager gelegen plekken. Daarnaast zorgen stenen voor opwarming. Een tuin die vol met stenen ligt, is warmer dan een groene tuin en biedt een minder aantrekkelijke leefomgeving voor insecten en vogels. Daarom proberen we in nieuwe plannen zo weinig mogelijk stenen aan te brengen en zoveel mogelijk groen. Wellicht dat er binnen jullie dorp of wijk ook plekken zijn die jullie graag groener willen hebben. Hebben jullie een idee voor een groenere buurt? Mail dan jullie idee naar gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van “Idee voor een groene buurt”.

Wat vragen wij van jullie?

Zouden jullie de inzet van de tuinambassadeurs en mogelijke groene buurtinitiatieven onder de aandacht willen brengen bij jullie wijkbewoners door het bijvoorbeeld te delen via de Facebookpagina, Twitter-account, de wijkkrant of in gesprekken? Alvast grote dank! Zo kunnen we onze gemeente samen groener maken, zorgen voor een hogere biodiversiteit, een beter klimaat en een betere waterhuishouding. Ter inspiratie heb ik een artikel uit de Leeuwarder Courant bijgevoegd.

Mochten er aanvullende vragen of opmerkingen zijn, mail of bel gerust!

Met vriendelijke groet,

Date de Vries

Beleidsadviseur Water

Gemeente Smallingerland

0512-581234 | www.smallingerland.nl

 

Categorieën
Geen categorie

De Blaustirns

kijkhut3