Categorieën
Heidehipper

De Heidehipper en uw privacy

Ook de Heidehipper heeft met de bekende privacywet (AVG) te maken. Voor onze kleine gemeenschap en onze nóg kleinere redactie is de AVG iets waar we een werkbare manier voor moesten vinden.

Om als redactie een Heidehipper samen te stellen zouden wij het wel op prijs stellen dat u akkoord gaat met de wijze van verslaglegging van Tykster activiteiten door middel van artikelen en foto’s.

Wanneer u dit niet wenst zouden wij u willen vragen om dit te melden bij een van onze redactieleden zodat wij daar in de keuze van onze woorden en foto’s rekening mee kunnen houden.

WEBSITE

Privacystatement

Dorpskrant De Heidehipper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit artikel geven we heldere en transparante informatie over hoe wij om willen gaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

De Heidehipper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) . Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacystatement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Heidehipper zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dorpskrant De Heidehipper

T.a.v. redactie

Mail : heidehipper@hotmail.com<mailto:heidehipper@hotmail.com>

WAARVOOR VERWERKEN WIJ EVENTUELE PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door De Heidehipper verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het incasseren van eventuele abonnementsgelden;
 • Het versturen van eventuele facturen en verwerken van ontvangsten;
 • De uitvoering van financieel beheer De Heidehipper.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam: voorletters, voorvoegsel(s), achternaam;
 • Adres: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • Nummer bank- of girorekening.
 • Tenaamstelling bank- of girorekening

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft worden uitsluitend gebruikt voor genoemde doelen en niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven, bij voorkeur door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

De Heidehipper bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens worden maximaal zeven jaar bewaard.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Heidehipper van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Voor het verkrijgen van toegang tot computersysteem waarop uw gegevens zijn opgeslagen maken wij gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang door derden tot het computersysteem wordt gebruik gemaakt van een adequaat werkende virusscanner.
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De redactie is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en handelt daarnaar.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken, het zogenoemd recht op vergetelheid. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.