Categorieën
Geen categorie

De Tike daagt de gemeente uit.

De Tike gaat de gemeente uitdagen!

In de Heidehipper van december ’18 heeft u kunnen lezen, dat wij als Dorpsbelang de gemeente uit

willen dagen middels de Right to Challenge. Het was de bedoeling dat u hierover eerder

geïnformeerd zou worden dan in de Heidehipper, maar helaas is dat door omstandigheden niet

gelukt.

Wat is Right to Challenge (R2C)?

Met de Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen wanneer zij

denken iets slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen dan de gemeente.

Waarom willen wij als Dorpsbelang de gemeente uitdagen?

Sinds 2018 is het dorpshuis gestopt met de containers voor inzameling van kleding en elektra. De

opbrengsten van deze containers werd voorheen door het dorpshuis gedoneerd aan het Dorpsbelang

voor onderhoud aan de AED. Nu dit gestopt is moesten wij op zoek naar een nieuwe financiering.

Het Dorpsbelang vindt het erg belangrijk dat de AED goed werkt en dat mensen uit het dorp tijdig

opgeleid kunnen worden om de AED goed te kunnen bedienen.

Waarmee willen we de gemeente uitdagen?

We willen de gemeente uitdagen door het maaien van de bermen van ’t Leech, Peinderwei, de

Singels en een stukje aan de Mr Iniawei , maar ook het tijdig snoeien van de beukenhaag rondom de

picknickplaats bij de glasbak.

Wat levert de R2C ons op?

Door de bovengenoemde uitdaging aan te gaan kunnen we per jaar ongeveer € verdienen. Dit is ruim

voldoende voor het onderhoud van de AED, dus willen we ook een gedeelte van dit geld reserveren

voor het onderhoud aan onze Historische Paden. Voor de Historische Paden hebben we nu nog een

potje met subsidie, maar over enkele jaren zal deze pot leeg zijn. Het onderhouden van de

Historische Paden vinden we ook erg belangrijk, dus de financiering dmv de R2C kan daar prima aan

bijdragen.

Wat vragen wij aan u als bewoner van It Leech, De Peinderwei, Mr Iniawei en de Singels

Als Dorpsbelang willen wij graag weten of u (eventueel samen met uw buren) de uitdaging met de

gemeente aan wilt gaan. Aangezien de bermen er altijd keurig bij liggen en dit door u als bewoner nu

ook al vaak wordt gemaaid, lijkt het ons als Dorpsbelang mogelijk om deze uitdaging aan te gaan. We

willen u echter wel de kans geven om bij het Dorpsbelang aan te geven, wanneer u deze uitdaging

niet ziet zitten. Wij zullen als Dorpsbelang dan op zoek gaan naar een oplossing.

Wat moet er gemaaid/ gesnoeid worden en wat is de frequentie (zie ook plattegrond):

Intensief maaien:

– Berm begin It Leech t/m ….

– Berm begin It Leech t/m ….

– Berm Peinderwei

– Bermen de Singels

– Berm rondom Singel 3

Extensief maaien:

– Berm It Leech

– Berm It Leech – Berm Peinderwei (kant weiland)

– Bermen 1e stukje Mr Iniawei vanuit het dorp tot aan het bord De Tike

Snoeien beukenhaag

– Beukenhaag rondom picknickplaats bij de glasbak

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan wil ik u vragen om dit uiterlijk 8 februari ’19 kenbaar

te maken bij ondergetekende. Contact opnemen kan via: mail elverdink21@hetnet.nl , langskomen

op It Leech 5 of bellen met 0512-371500.

Namens Dorpsbelang De Tike

Bettie Elverdink – de Boer (aanspreekpunt R2C)

¹ Intensief maaien = 1x per week maaien

² Extensief maaien = 2x per jaar maaien

Categorieën
Geen categorie

Nieuwe vogelkijkhut aan de Leijen

Na twee jaren van overleg met Staatsbosbeheer en gemeente Smallingerland is de nieuwe kijkhut eindelijk geplaatst. De vogelkijkhut is aangepast aan de wensen van bezoekers.

Categorieën
Geen categorie

Gasboringen in de gemeente Smallingerland

Procedure op grond van de Mijnbouwwet
Per 1 januari 2017 is de gewijzigde Mijnbouwwet in werking getreden. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop een besluit omtrent een winningsplan wordt voorbereid. Ten aanzien van een winningsplan en de advisering daarop zijn de artikelen 34, 35 en 36 van de Mijnbouwwet van belang. Een belangrijk punt in de nieuwe Mijnbouwwet betreft een uitbreiding van de wettelijke adviseurs. Naast het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad, hebben nu ook de betrokken provincies, gemeentes en waterschappen adviesrecht. SodM adviseert de minister over de technische aspecten zoals de risicobeoordeling en de doelmatigheid van winningen. SodM vraagt op haar beurt advies aan TNO ten aanzien van de geologische aspecten. De Tcbb adviseert de minister over de verwachte gevolgen van de ingeschatte bodembeweging. Parallel hieraan worden de decentrale overheden ook om advies gevraagd. De toegevoegde waarde van het advies van de decentrale overheden zit met name in de regionale en lokale kennis die zij kunnen inbrengen ten aanzien van de eventuele nadelige gevolgen van de verwachte bodembeweging op het milieu en de natuur in het betreffende gebied en de veiligheid van omwonenden en de te verwachten effecten op aanwezige bebouwing of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan. Ten aanzien van deze winningsplannen hebben de volgende provincies, gemeenten en waterschappen adviesrecht:

Adviseurs winningsplan Opeinde
Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tietjerksteradeel
Bestuur van het Wetterskip Fryslân
 Adviseurs winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen
Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland
Bestuur van het Wetterskip Fryslân

Voor de winningsplan Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd. Vervolgens stelt de minister een ontwerp-instemmingsbesluit op waarin de ontvangen adviezen van alle adviseurs worden meegewogen. Deze ontwerp-instemmingsbesluiten wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De winningsplannen en de ontwerp-instemmingsbesluiten liggen vanaf donderdag 26 april 2018 ter inzage samen met alle ontvangen adviezen. Tijdens de periode van de ter inzage legging zullen de ontwerp-instemmingsbesluiten en de winningsplannen, samen met alle ingediende adviezen en bijbehorende stukken, gepubliceerd worden op de volgende locaties voor een ieder om in te kunnen zien:

Winningsplan Opeinde:

–       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

–       Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten

–       Gemeentehuis Tietjerksteradeel, Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum

–       http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen:

–       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

–       Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten

–       http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Kennisgevingen van de ter inzage legging en de informatieavond zijn voorafgaand aan de ter inzage legging gepubliceerd in de “Drachtster Courant” en in de Staatscourant. Tijdens de 6 weken durende ter inzage legging wordt een informatieavond georganiseerd en kan een ieder zienswijzen indienen. De informatieavond zelf zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 van 17.00u tot 20.00u in de Vreewyk-zaal van het Fries Congrescentrum te Drachten en is voor een ieder toegankelijk. De opzet van deze informatieavond betreft een informatiemarkt zodat iedereen binnen kan lopen op een moment dat het hem of haar schikt. Het is geen plenaire sessie, dus als iemand later dan 17.00u binnenkomt, dan heeft diegene niet een deel van de discussie gemist en kan iedereen persoonlijk en direct te woord gestaan worden om vragen beantwoord te krijgen. Deze informatiemarkt is in nauw samenspraak met de betrokken gemeentes georganiseerd en alle bovengenoemde betrokken decentrale overheden zijn hier al ruime tijd van op te hoogte. Op deze informatiemarkt zullen vertegenwoordigers van de het ministerie van EZK, TNO, SodM en Vermilion aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden ten aanzien van de ontwerp-instemmingsbesluiten, de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen en de gevolgde procedure.

Na de ter inzage periode neemt de minister, de zienswijzen overwegend, een besluit op de instemming. Dit definitieve instemmingsbesluit is vatbaar voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervan worden wederom kennisgevingen van gepubliceerd in “Drachtster Courant” en de Staatscourant. Daarnaast krijgen indieners van een zienswijze op een van de ontwerp-instemmingsbesluiten hier een persoonlijke kennisgeving van thuisgestuurd.

Wat doet het bestuur van Dorpsbelang De Tike?

 

Binnen de gemeente zijn vertegenwoordigers van politieke partijen, leden van wijkraden en dorpsbelangen vertegenwoordigd in een werkgroep. Deze werkgroep zal, als uitdrukkelijke wens om nieuwe gasboringen in de gemeente te voorkomen, een petitie voorbereiden en deze aanbieden aan het bevoegd gezag. Vanuit het bestuur is de voorzitter deelnemer in deze werkgroep.

Nadere toelichting.
Op dit moment ligt er, in het kader van de Mijnbouwwet, een verzoek tot instemming met het winningsplan Opeinde en het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) voor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Graag wil ik u persoonlijk op de hoogte brengen van de stand van zaken bij deze procedures en de aanstaande informatieavond voor de ontwerp-instemmingsbesluiten op de winningsplannen van Vermilion en u hier ook van harte voor uitnodigen. In deze e-mail zal ik hierover wat uitleg geven.

 

–       Het winningsplan Opeinde betreft winning van aardgas uit het gasveld Opeinde vanaf de bestaande mijnbouwlocaties Opeinde-01/07, Opeinde-02 en Opeinde-04. Van deze locaties wordt met de bestaande productieputten Opeinde-01, Opeinde-02, Opeinde-04 en Opeinde-07 het gasveld Opeinde aangeboord binnen de huidige productieconcessie Leeuwarden.

 

–       Het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen betreft winning van aardgas uit de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Middelburen-01. Van deze locatie wordt met de bestaande productieputten Middelburen-01, Middelburen-02 het gasveld Middelburen aangeboord met de productieputten Middelburen-02 en Opeinde-03 wordt het gasveld Opeinde-Zuid aangeboord binnen de productieconcessie Leeuwarden. De productieput Middelburen-02 boort dus zowel het Middelburen-veld als het Opeinde-Zuid-veld aan.

Voor de wijze waarop het gas gewonnen wordt, stelt de operator een winningsplan op. Het winningsplan gaat onder andere in op de wijze en de duur van de winning, de verwachte of gewonnen hoeveelheden en de verwachtingen ten aanzien van bodembeweging. Vermilion heeft op 30 juni 2016 het winningsplan Opeinde ingediend en op 23 augustus 2016 het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen.

 

Momenteel is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig met de afronding van de ontwerp-instemmingsbesluiten op beide winningsplannen. Deze ontwerp-instemmingsbesluiten worden openbaar gemaakt op donderdag 26 april 2018. Na publicatie liggen de ontwerp-instemmingsbesluiten 6 weken ter inzage voor eenieder om in te zien en op te reageren door middel van een zienswijze. Om burgers te informeren over de ontwerp-instemmingsbesluiten op de winningsplannen ben ik bezig met de organisatie van een informatieavond in Drachten. Gedurende de procedure hecht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarde aan een open en transparante wijze om te communiceren met de betrokkenen en de omgeving. Daarom heb ik bij de organisatie van deze informatieavond nauw contact met de gemeenten Smallingerland en Tietjerksteradeel en in aanvulling daarop zou ik dan ook graag de plaatselijke belangen, dorpsbelangen en wijkverenigingen in de regio bij dezen persoonlijk op de hoogte willen brengen van deze ontwikkelingen rondom de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen.

 

Deze informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 van 17.00u tot 20.00u in de Vreewyk-zaal van het Fries Congrescentrum in Drachten. Graag wil ik aangeven dat voorzichtigheid is geboden wat betreft de informatieverstrekking om te voorkomen dat tegenstrijdige of verwarrende informatie zich gaat verspreiden.

Wat doet het bestuur van Dorpsbelang De Tike?

 

Binnen de gemeente zijn vertegenwoordigers van politieke partijen, leden van wijkraden en dorpsbelangen vertegenwoordigd in een werkgroep. Deze werkgroep zal, als uitdrukkelijke wens om nieuwe gasboringen in de gemeente te voorkomen, een petitie voorbereiden en deze aanbieden aan het bevoegd gezag. Vanuit het bestuur is de voorzitter deelnemer in deze werkgroep.

Categorieën
Geen categorie

AED

Als u 112 heeft gebeld en gevraagd heeft om een AED-er, dan zullen vanuit de meldkamer de bij hen bekend staande AED-ers gewaarschuwd worden. Deze krijgen via een SMS bericht op de telefoon de melding dat een AED-er nodig is en kunnen lezen waar ze naartoe moeten.
De meldkamer blijft in telefonische verbinding met de beller.
Nu is het nog zo dat alleen AED-ers die in de directe omgeving wonen van de plaats waar ze naartoe moeten gaan, worden gewaarschuwd.
Binnenkort zal het zo zijn dat aan de hand van GPS bepaling het kan voorkomen dat “onze” AED-ers als ze bijvoorbeeld in Maastricht zijn, een melding krijgen als op het Vrijthof een AED-er nodig is. Dit betekent dus ook dat in voorkomende gevallen een Limburger in Friesland wordt gevraagd naar een melding te gaan als deze in de omgeving van zijn verblijfplaats in Friesland is.

Bij een inzet van AED-ers in ons dorp is gebleken dat het voor de hulpdiensten enige moeite kostte de plaats waar ze naar toe werden gestuurd te vinden.

Dit is met name in buitengebieden een redelijk vaak voorkomende klacht.

Zeker wanneer een reanimatie moet plaatsvinden is het van levensbelang dat hulpdiensten, maar ook AED-ers de plaats waar ze naar toe moeten goed kunnen vinden !

 

Handig is dus om voor uzelf de keuze te maken uw vindbaarheid te verbeteren. Dit kan door een reflecterend huisnummer aan te schaffen en deze op een voor iedereen zichtbare plaats aan te brengen, hetzij aan de gevel hetzij aan de weg op een paal.

Op www.Huisnummerpaal.nl kunt u informatie hierover vinden. Er zijn overigens meerdere aanbieders.