Categorieën
Dorpsbelang

Annulering jaarvergadering 2020

De Tike, 18 juni 2020

Zoals eerder door ons bericht, hebben we onze jaarvergadering die gepland stond voor woensdag 25 maart uitgesteld tot een nader moment. Hoewel de landelijke richtlijnen steeds verder worden versoepeld zien wij het voor de komende maanden niet mogelijk een jaarvergadering te houden, zoals we dit voorgaande jaren gewend waren.
Daarom hebben wij besloten dit jaar geen jaarvergadering te houden en deze voor volgend jaar maart weer te plannen. Mocht de wereld er in september/oktober van dit jaar heel anders uitzien, dan kunnen we altijd nog op dit besluit terugkomen.

Met hartelijke groet,
Bestuur Dorpsbelang De Tike

Categorieën
Dorpsbelang Geen categorie

Unyk gaat door in De Tike!

Unyk: Onderwijs Zorg op maat gaat door in De Tike! Voor meer informatie klik hier.

Unyk is een vorm van onderwijs en zorg voor zeer moeilijk lerende jongeren (ZML) die intensieve begeleiding nodig hebben. Een groep die nu vrijwel nergens terecht kan en daardoor vaak al langere tijd thuis zit. Eindelijk kunnen we nu ook hen een plek bieden.

Een plek voor ZML-jongeren in De Tike

Unyk is een initiatief voor ZML-jongeren van 11 t/m 16 jaar. Het is bedoeld voor het onderwijzen aan en begeleiden van gedragsmoeilijke ZML-jongeren vanuit het speciaal onderwijs. Deze jongeren zijn niet of nauwelijks (voor korte of langere termijn) in staat om zich te kunnen voegen in een reguliere schoolse setting (speciaal onderwijs) en zullen anders niet naar school kunnen gaan.

Bron: VSO Talryk
Categorieën
Dorpsbelang

Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten

It Ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat ferpleatst in harksit oer gaswinning om Drachten hinne nei Fryslân ta. Op 15 jannewaris wurdt de harksit op twa ferskate tiidstippen hâlden yn Drachten, sadat tsientallen beswiermakkers derby wêze kinne.

Lês hjir mear oer fia dizze link op omropfryslan.nl:

Harksit oer gaswinning wurdt ferpleatst fan Den Haag nei Drachten

U kunt nog tot 27 december bezwaar maken tegen winningsplan “Opeinde-Zuid en Middelburen”!!!
Heeft u dit reeds gedaan óf gaat u dit nog doen? Stel het Dorpsbelang en Tsjingas hiervan op de hoogte alstublieft!

Categorieën
Geen categorie

Midwinterbarren 14 december 2019

Midwinterbarren 2019

Categorieën
Dorpsbelang

Gasboringen Smallingerland

Op donderdag 11 oktober as., 12.30 uur, hoopt de werkgroep “Tegen nieuwe gasboringen in Smallingerland” de bij u (als lid van de vereniging van Plaatselijk Belang Buitenstverlaat, De Wilgen en Smalle Ee) aanbevolen petitie aan te bieden aan een gerichte delegatie van 2e Kamerleden. Waarschijnlijk komt minister Wiebes ook langs. De Kamerleden gaan na dit aanbieden met de heer Wiebes (om 13.00 uur) vergaderen in een gepland Algemeen Overleg Mijnbouw. Ook soortgelijke werkgroepen uit Loon op Zand en Waalwijk bieden op dat moment hun petities aan.

 

Het plan is om met de Kamerleden af te spreken aan de Plein ingang van het Tweede Kamergebouw. Aldaar zetten we een spandoek van de boortoren neer, die momenteel in de gemeente Opsterland wordt gebruikt voor soortgelijk protest (locatie Piershiem). Vervolgens licht een lid van ‘onze’ werkgroep kort de petitie toe en geven we de Kamerleden de kans om een reactie te geven. Dat biedt ook een mooie kans voor fotografen. Vanzelfsprekend willen we bereiken dat tekst- en foto’s worden aangeboden t.b.v. Breeduit, Drachtster Courant en Actief.

Meestal haasten Kamerleden zich dan weer naar binnen om op tijd bij het debat aan te schuiven.

 

Om de petitie kracht bij te zetten is het belangrijk dat meerdere inwoners van de gemeente Smallingerland aanwezig zijn. De werkgroep heeft een touringcar bus geregeld, welke 09.30 uur vertrekt vanaf het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat. Omdat onze werkgroep bestaat uit bestuursleden van Plaatselijk- cq Dorpsbelang maar ook alle raadsfracties vertegenwoordigt, leek het ons ook belangrijk dat er iemand van het college van B&W mee zou gaan om de petitie aan te bieden; sterker, het vorige college heeft dit zelfs toegezegd. Inmiddels is bekend dat wethouder Marjan Sijperda en meerdere gemeenteraadsleden meegaan in de bus. Rond 16.00 zijn we al weer terug in Drachten, maar hebben we hopelijk dusdanig indruk gemaakt op de Kamerleden en de heer Wiebes dat de plannen van Vermilion om naar nieuwe gasbronnen in onze gemeente te boren onderaan in de bureaulade geraken!

 

Alle politieke partijen en de collega-verenigingen van Plaatselijk Belang in onze gemeente werven Smallingerlandse burgers om die dag mee te gaan. Wij nodigen daarom u als lid van harte uit om mee te gaan naar Den Haag. Gaat u mee? > mooi! Wij willen graag een inschatting hoeveel leden meegaan. Wilt u daarom even een mailtje sturen naar pbdewilgen@gmail.com?

Alvast dank!

 

 

Categorieën
Dorpsbelang

Petitie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het bestuur van het Dorpsbelang participeert in een werkgroep binnen de gemeente Smallingerland waarin politieke partijen en vertegenwoordigers van dorpsbelangen en plaatselijk belangen nauwlettend volgen wat er op het gebied van gaswinning speelt op dit moment en in de naaste toekomst wellicht. Begrijpelijk dat bestaande vergunningen (concessies) niet meer te keren zijn, maar de werkgroep is er geen voorstander van dat er nieuwe gasboringen gaan plaatvsinden en, mochten hiervoor wel vergunningen worden afgegeven, zal dit naar we hebben vernomen hoogstwaarschijnlijk op een andere wijze gewonnen worden dan de traditionele. Hier maken wij ons ernstig zorgen over. De petitie moet er toe bijdragen dat de Minister onderkent dat er maatschappelijk gezien geen draagkracht lijkt te zijn voor nieuwe gasboringen en hij wordt opgeroepen om vooral te gaan zoeken naar andere duurzame vormen van energie.

Wij raden de leden van het Dorpsbelang aan om onderstaande link te openen en de gerichte petitie te ondertekenen. Weet, mits men een eigen e-mailadres hanteert, kunnen al uw gezinsleden de petitie ondersteunen, ook m.b.v. 4G op mobiele telefoons. Hoe meer ondertekenaars, hoe meer minister Wiebes onder de indruk zal raken.

https://petities.nl/petitions/tegen-nieuwe-gasveldboringen-in-smallingerland?locale=nl

Wilt u na het zetten van uw elektronische handtekening deze mail a.u.b. ook doorsturen naar uw buren en andere Smallingerlanders in uw familie-, vrienden- en kennissenkring? Alvast dank!

Het helpt ook wanneer u de FaceBookpagina https://www.facebook.com/ggbsmall gaat ‘liken’ of ‘delen’.

 

Erik Revenboer.

Voorzitter Dorpsbelang.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Geen categorie

Gasboringen in de gemeente Smallingerland

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Procedure op grond van de Mijnbouwwet
Per 1 januari 2017 is de gewijzigde Mijnbouwwet in werking getreden. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop een besluit omtrent een winningsplan wordt voorbereid. Ten aanzien van een winningsplan en de advisering daarop zijn de artikelen 34, 35 en 36 van de Mijnbouwwet van belang. Een belangrijk punt in de nieuwe Mijnbouwwet betreft een uitbreiding van de wettelijke adviseurs. Naast het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad, hebben nu ook de betrokken provincies, gemeentes en waterschappen adviesrecht. SodM adviseert de minister over de technische aspecten zoals de risicobeoordeling en de doelmatigheid van winningen. SodM vraagt op haar beurt advies aan TNO ten aanzien van de geologische aspecten. De Tcbb adviseert de minister over de verwachte gevolgen van de ingeschatte bodembeweging. Parallel hieraan worden de decentrale overheden ook om advies gevraagd. De toegevoegde waarde van het advies van de decentrale overheden zit met name in de regionale en lokale kennis die zij kunnen inbrengen ten aanzien van de eventuele nadelige gevolgen van de verwachte bodembeweging op het milieu en de natuur in het betreffende gebied en de veiligheid van omwonenden en de te verwachten effecten op aanwezige bebouwing of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan. Ten aanzien van deze winningsplannen hebben de volgende provincies, gemeenten en waterschappen adviesrecht:

Adviseurs winningsplan Opeinde
Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tietjerksteradeel
Bestuur van het Wetterskip Fryslân
 Adviseurs winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen
Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland
Bestuur van het Wetterskip Fryslân

Voor de winningsplan Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd. Vervolgens stelt de minister een ontwerp-instemmingsbesluit op waarin de ontvangen adviezen van alle adviseurs worden meegewogen. Deze ontwerp-instemmingsbesluiten wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De winningsplannen en de ontwerp-instemmingsbesluiten liggen vanaf donderdag 26 april 2018 ter inzage samen met alle ontvangen adviezen. Tijdens de periode van de ter inzage legging zullen de ontwerp-instemmingsbesluiten en de winningsplannen, samen met alle ingediende adviezen en bijbehorende stukken, gepubliceerd worden op de volgende locaties voor een ieder om in te kunnen zien:

Winningsplan Opeinde:

–       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

–       Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten

–       Gemeentehuis Tietjerksteradeel, Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum

–       http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen:

–       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

–       Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten

–       http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Kennisgevingen van de ter inzage legging en de informatieavond zijn voorafgaand aan de ter inzage legging gepubliceerd in de “Drachtster Courant” en in de Staatscourant. Tijdens de 6 weken durende ter inzage legging wordt een informatieavond georganiseerd en kan een ieder zienswijzen indienen. De informatieavond zelf zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 van 17.00u tot 20.00u in de Vreewyk-zaal van het Fries Congrescentrum te Drachten en is voor een ieder toegankelijk. De opzet van deze informatieavond betreft een informatiemarkt zodat iedereen binnen kan lopen op een moment dat het hem of haar schikt. Het is geen plenaire sessie, dus als iemand later dan 17.00u binnenkomt, dan heeft diegene niet een deel van de discussie gemist en kan iedereen persoonlijk en direct te woord gestaan worden om vragen beantwoord te krijgen. Deze informatiemarkt is in nauw samenspraak met de betrokken gemeentes georganiseerd en alle bovengenoemde betrokken decentrale overheden zijn hier al ruime tijd van op te hoogte. Op deze informatiemarkt zullen vertegenwoordigers van de het ministerie van EZK, TNO, SodM en Vermilion aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden ten aanzien van de ontwerp-instemmingsbesluiten, de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen en de gevolgde procedure.

Na de ter inzage periode neemt de minister, de zienswijzen overwegend, een besluit op de instemming. Dit definitieve instemmingsbesluit is vatbaar voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervan worden wederom kennisgevingen van gepubliceerd in “Drachtster Courant” en de Staatscourant. Daarnaast krijgen indieners van een zienswijze op een van de ontwerp-instemmingsbesluiten hier een persoonlijke kennisgeving van thuisgestuurd.

Wat doet het bestuur van Dorpsbelang De Tike?

 

Binnen de gemeente zijn vertegenwoordigers van politieke partijen, leden van wijkraden en dorpsbelangen vertegenwoordigd in een werkgroep. Deze werkgroep zal, als uitdrukkelijke wens om nieuwe gasboringen in de gemeente te voorkomen, een petitie voorbereiden en deze aanbieden aan het bevoegd gezag. Vanuit het bestuur is de voorzitter deelnemer in deze werkgroep.

Nadere toelichting.
Op dit moment ligt er, in het kader van de Mijnbouwwet, een verzoek tot instemming met het winningsplan Opeinde en het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) voor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Graag wil ik u persoonlijk op de hoogte brengen van de stand van zaken bij deze procedures en de aanstaande informatieavond voor de ontwerp-instemmingsbesluiten op de winningsplannen van Vermilion en u hier ook van harte voor uitnodigen. In deze e-mail zal ik hierover wat uitleg geven.

 

–       Het winningsplan Opeinde betreft winning van aardgas uit het gasveld Opeinde vanaf de bestaande mijnbouwlocaties Opeinde-01/07, Opeinde-02 en Opeinde-04. Van deze locaties wordt met de bestaande productieputten Opeinde-01, Opeinde-02, Opeinde-04 en Opeinde-07 het gasveld Opeinde aangeboord binnen de huidige productieconcessie Leeuwarden.

 

–       Het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen betreft winning van aardgas uit de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Middelburen-01. Van deze locatie wordt met de bestaande productieputten Middelburen-01, Middelburen-02 het gasveld Middelburen aangeboord met de productieputten Middelburen-02 en Opeinde-03 wordt het gasveld Opeinde-Zuid aangeboord binnen de productieconcessie Leeuwarden. De productieput Middelburen-02 boort dus zowel het Middelburen-veld als het Opeinde-Zuid-veld aan.

Voor de wijze waarop het gas gewonnen wordt, stelt de operator een winningsplan op. Het winningsplan gaat onder andere in op de wijze en de duur van de winning, de verwachte of gewonnen hoeveelheden en de verwachtingen ten aanzien van bodembeweging. Vermilion heeft op 30 juni 2016 het winningsplan Opeinde ingediend en op 23 augustus 2016 het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen.

 

Momenteel is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig met de afronding van de ontwerp-instemmingsbesluiten op beide winningsplannen. Deze ontwerp-instemmingsbesluiten worden openbaar gemaakt op donderdag 26 april 2018. Na publicatie liggen de ontwerp-instemmingsbesluiten 6 weken ter inzage voor eenieder om in te zien en op te reageren door middel van een zienswijze. Om burgers te informeren over de ontwerp-instemmingsbesluiten op de winningsplannen ben ik bezig met de organisatie van een informatieavond in Drachten. Gedurende de procedure hecht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarde aan een open en transparante wijze om te communiceren met de betrokkenen en de omgeving. Daarom heb ik bij de organisatie van deze informatieavond nauw contact met de gemeenten Smallingerland en Tietjerksteradeel en in aanvulling daarop zou ik dan ook graag de plaatselijke belangen, dorpsbelangen en wijkverenigingen in de regio bij dezen persoonlijk op de hoogte willen brengen van deze ontwikkelingen rondom de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen.

 

Deze informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 van 17.00u tot 20.00u in de Vreewyk-zaal van het Fries Congrescentrum in Drachten. Graag wil ik aangeven dat voorzichtigheid is geboden wat betreft de informatieverstrekking om te voorkomen dat tegenstrijdige of verwarrende informatie zich gaat verspreiden.

Wat doet het bestuur van Dorpsbelang De Tike?

 

Binnen de gemeente zijn vertegenwoordigers van politieke partijen, leden van wijkraden en dorpsbelangen vertegenwoordigd in een werkgroep. Deze werkgroep zal, als uitdrukkelijke wens om nieuwe gasboringen in de gemeente te voorkomen, een petitie voorbereiden en deze aanbieden aan het bevoegd gezag. Vanuit het bestuur is de voorzitter deelnemer in deze werkgroep.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Dorpsbelang

Jaarvergadering Dorpsbelang de Tike, woensdag 28 maart 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hierbij nodigen wij  onze leden uit voor de jaarlijkse vergadering van Dorpsbelang de Tike.

Deze zal worden gehouden op woensdag 28 maart 19.45 uur, in het dorpshuis.
Inloop vanaf 19.30 uur.

AGENDA.

 • Welkom en mededelingen.

Thema” verkeersveiligheid

In het verkeer en op de weg is de afgelopen jaren veel veranderd.

Nieuwe verkeersborden, ingewikkelde rotondes, wegbelijning enzovoort zijn voor veel mensen nog

onbekend, lastig en misschien ook wel niet altijd begrijpelijk. Het

bestuur heeft de heer Eppie de Haan als vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland bereid gevonden om ons hierover te informeren.

 

 • Toelichting door Harry Kepser over de gasboringen in De Tike door Vermillion.
 • Notulen jaarvergadering 19 april 2017. Op aanvraag beschikbaar.
 • Jaarverslag 2017. Het jaarverslag wordt visueel gepresenteerd en toegelicht. Het jaarverslag is tevens op aanvraag beschikbaar.
 • Financiën, verslag kascontrolecommissie: Rindert Postumus en Piet Stienstra hebben de kascontrole verricht.
  Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie; Rindert Postumus zal terugtreden.
  Presentatie begroting 2017.
 • Bestuursverkiezing: Van de vertrekkende bestuursleden zal afscheid worden genomen. Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot één uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de secretaris Gerda de Vries-Kievit. Het bestuur stelt in ieder geval als nieuwe kandidaat Jan Kooistra voor.
 • Terugblik op 2017 door de Historische Kring door Klaas Kingma.
 • Terugkoppeling thema vergrijzing 2017.
 • Rondvraag en sluiting.

Graag nodigen wij u uit om na de vergadering nog even te blijven voor een hapje en een drankje.

 

Namens het bestuur van Dorpsbelang de Tike, zie ik u graag op 28 maart a.s.!

 

Hartelijke groet, Erik Revenboer.

Voorzitter Dorpsbelang De Tike.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Dorpsbelang

Op 25 en 26 mei 2018 komt Eastermar in actie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Samenloop voor Hoop.

Op 25 en 26 mei 2018 komt Eastermar in actie. Met de SamenLoop voor Hoop wordt geld ingezameld voor onderzoek en wordt stilgestaan bij kanker. Terwijl teams meelopen in een 24-uurs wandelestafette, wordt er op het terrein van de Komerk op verschillende manieren aandacht gevraagd voor deze ingrijpende ziekte. Een bijzonder evenement met een lach en een traan.

Wat gebeurt er allemaal tijdens de samenloop. Lees verder.

Op een SamenLoop staan we stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de wandelestafette zijn er overdag steeds live muziekoptredens op het grote podium op de Komerk, een braderie en verschillende ceremonies waarbij iedereen welkom is. Zo maken we samen het verschil. De SamenLoop in Eastermar wordt van begin tot eind georganiseerd door vrijwilligers uit het dorp. Ook bij ons komen de drie vaste ceremonies terug:

De Openingsronde met survivors

Onder warme aanmoediging van familie, vrienden en andere belangstellenden lopen mensen die kanker hebben of hebben gehad de eerste ronde over het parcours rondom de Komerk. Zo laten we zien dat er hoop is en dat we er voor elkaar zijn.

De Kaarsenceremonie

’s Avonds verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. En met een speciale ceremonie herdenken we dierbaren, steunen we elkaar en vieren we dat mensen kanker hebben overwonnen.

De KinderLoop

Op zaterdagmiddag krijgen ook basisschoolkinderen de kans om mee te lopen. Tijdens de speciale KinderLoop lopen zij 24 minuten mee op het parcours en worden daarvoor gesponsord door familie, bekenden, buren en dorpsgenoten.

De Slotceremonie

Na 24 uur wandelen loopt iedereen samen deze feestelijke laatste ronde. Aan het eind wordt de opbrengst bekendgemaakt en de cheque overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.

Landelijk evenement

SamenLoop voor Hoop wordt het hele jaar door georganiseerd op verschillende plaatsen in Nederland. We zijn er trots op dat in 2018 ook Eastermar meeloopt in de strijd tegen kanker.

Wil je meedoen?
Wil je doneren?

Een andere bijdrage leveren?

 

Zie ook: www.samenloopvoorhoop.nl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Categorieën
Dorpsbelang

Wie doet mee aan de Samenloop op 25 mei te Eastermar

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 25 en 26 mei 2018 vindt de Samenloop Voor Hoop in Eastermar plaats. Een uniek en onvergetelijk 24-uurs-wandelevenement waarmee aandacht wordt gevraagd voor de ziekte kanker en geld wordt ingezameld voor KWF Kankerbestrijding.

In het kader van teamwerving, kunt u bijgevoegde documenten downloaden. Hierin staat verdere informatie over de Samenloop en het verzoek om een team te vormen of anderszins actie te voeren voor de KWF.

Wij willen u vragen deze informatie te verspreiden over de leden en/of in een verenigingsblad, clubblad of kerkenblad zetten. Mocht u meer informatie of beknopte informatie willen dan hoor ik dat graag, dan zorgen we dat u deze zsm krijgt.

Teamwerving & Begeleiding SamenLoop voor Hoop Eastermar.

Download de bestanden hier

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Brief SLVH werving & kinderloop Eastermar 2018[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Wegwijzer 1.0[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]