Algemene informatie

De Tike…. waar ligt dat ??
Deze vraag klinkt u wellicht al zeer bekend in de oren. Vandaar dit gedicht.

Wilt u meer weten over de historie van ons dorp De Tike?
Lees dan het boekwerk “De Tike? Waar ligt dat .?”
geschreven door Rien de Bruin in 1999, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de vereniging Dorpsbelang en het ca. 45 jarig bestaan van De Tike als dorp.

Graag heten we u van harte welkom in ons dorp De Tike.

De Tike
De omgeving van ons dorp werd ruim voor het begin van onze jaartelling al bewoond.
In de buurt van de huidige Doktersheide heeft de vroegere huisarts uit Opeinde, J. Siebinga, destijds werktuigen gevonden uit de Tardenoisien cultuur (ca. 4500-1850 jaar voor Christus).

De naam Tieke is vermoedelijk afgeleid van het woord Theeka.
In een acte uit het jaar 1543 wordt melding gemaakt van een stuck leggende opt Theeka.
In 1952 (23 oktober) werd officieel de status van “dorp” verkregen en is op advies van de Fryske Akademy de naam gewijzigd in De Tike.

Us Mienskip
Van oudsher wordt onze dorpsgemeenschap gekenmerkt door talrijke veelzijdige familiebanden, die nieuwkomers vaak verrassen.
De laatste jaren komen er steeds meer mensen van buiten het dorp hier wonen. Behoud van een hechte dorpsgemeenschap is dan ook een uitdaging voor de toekomst.

Het verenigingsleven speelt daarbij een belangrijke rol. In dat opzicht speelt onze brassband Soli Deo Gloria de 1e viool. (www.sdg-detike.nl) Verder is er een biljartclub, toneelvereniging en de havenvereniging “De Dwerssleat”.
Ons dorp heeft zelf geen sportvereniging. Voor voetbal kunt u zich o.a. in Opeinde aansluiten bij de vereniging ONT, vernoemd naar de drie dorpen Opeinde, Nijega en De Tike.

Ook kunt u in Opeinde terecht bij de tennisvereniging. Voor schaatsen kunt u lid worden van de in 1902 opgerichte ysclub Foar�t van de dorpen Nijega en De Tike.
Bij alle verenigingen zijn uiteraard nieuwe leden van harte welkom. De voertaal is doorgaans Frysk, maar elke tongval wordt verstaan en begrepen.

Us Heidehipper
Voor actuele informatie over ons dorp, haar inwoners en hun activiteiten, wordt u gewezen op onze dorpskrant “De Heidehipper”. Dit nieuwsbulletin verschijnt 4x per jaar en wordt gratis verstrekt aan alle inwoners van onze dorpsgemeenschap.

Us Doarpskoalle
De trots van ons dorp is de Prot. Chr. basisschool De Gielguorde. Hier wordt de kiem voor de onderlinge saamhorigheid gevoed.
De school die vanaf 1929 (29 oktober) in ons dorp gevestigd is dankt zijn naam aan de tijd dat bijna iedere boerderij een boomgaard had met vruchtbomen.

Het fruit dat in de herfst werd verzameld werd in de Gielguorde gebracht. Dit is een ruimte uitgespaard in het hooivak in de schuur waarin het fruit veilig bewaard kon worden tegen vorst en bovendien verder kon rijpen.
De Gielguorde is een kleine dorpsschool, die deel uitmaakt van het Pcbo Smallingerland.

Het is een school die zijn leerlingen een veilige plaats wil bieden, om zich in eigen tempo en met de mogelijkheden die ze hebben te ontwikkelen tot zelfstandigheid.
Het team en de ouders werken er hard aan om de naam ‘Gielguorde’ eer aan te doen. Iedereen is van harte welkom een kijkje te nemen.

De Drompels
Ons dorp is voorzien van kleurrijke drempels die het verkeer moeten afremmen. Samen vormen deze drempels het kunstwerk van ons dorp. Kunstenares Els Gottschal uit Groningen heeft bij haar ontwerp in 1995 o.a. gelet op de voorgevels van de oude huurwoningen aan de Master de Jongwei.

Inmiddels zijn deze oude woningen verdwenen en vervangen door nieuwe. In september 2002 is het kunstwerk aangevuld met een soort dorpspleintje op de kruising van de Master de Jongwei, de Master Iniawei, de Peinderwei en de Singel.

Us Doarpshûs
De uitspraak De Tike heeft kerk noch kroeg, maar er is altijd vermaak genoeg wordt door menigeen onderschreven en uitgedragen. Ons dorphuis Ora et Labora biedt daarvoor diverse mogelijkheden.

Elk jaar wordt er door het bestuur een gevarieerd en omvangrijk winterprogramma samengesteld, dat middels een tweemaandelijkse nieuwsbrief aan alle dorpsgenoten kenbaar wordt gemaakt. Het dorpshuisbestuur bestaat uit 22 enthousiaste personen, die zich op volledig vrijwillige basis inzetten voor ons dorp.

Vanaf september is er in de wintermaanden op donderdagavond een soort “Grand Café” in het dorpshuis. De biljartclub is dan actief bezig met haar competitie en er wordt gekaart, gedart en soms vergaderd. Maar het allerbelangrijkste is dat er dan gezellig en ongedwongen gepraat kan worden over alles wat ons bindt, boeit en bezig houdt.

De Skieding
De Tike ligt van oudsher op de scheiding van twee gemeenten, namelijk Smallingerland en Tytjerksteradiel. De grens loopt langs de Susterwei en de Polderdyk.
De Susterwei is vernoemd naar de zusters van het vroegere nonnenklooster in Sigerswold. Deze nonnen liepen hier in de 16e eeuw langs als ze naar de andere kloosters gingen in de omgeving.

Deze verbindingsweg liep toen nog dwars door het gebied waar nu de waterplas De Leijen ligt.
Door deze fysieke scheiding moet u voor telefonische contacten over twee telefoongidsen beschikken, namelijk over nr. 11 “Dokkum, Leeuwarden, Franeker, Harlingen” en over nr. 12 “Drachten, Heerenveen, Sneek”, voor resp. noord- en zuidzijde van de Skieding.

Sociaal-cultureel gezien betekent deze scheiding evenwel heel weinig. Van oudsher is er steeds sprake van een dorpsgemeenschap. Op dit moment telt de dorpsgemeenschap ca. 350 inwoners in Smallingerland en ca. 50 inwoners in Tytjerksteradiel.

De Leijen
Ons dorp is ooit ontstaan op een keileemrug, bedekt met zand en gelegen tussen twee moerassige laagveengebieden. Aan de oostzijde van de keileemrug liggen het Swartfean en het Witfean en aan de westzijde ligt het ingepolderde gebied De Wierren.

Nadat het hoogveen op de keileemrug was gewonnen voor brandstof, raakte dit gebied begroeid met heide. Deze heidevelden werden met name in het begin van de twintigste eeuw grootschalig ontgonnen, waardoor het huidige weidelandschap is ontstaan.

Aan de oostkant van ons dorp ligt de waterplas De Leijen, waar u heerlijk kunt zeilen, surfen en schaatsen. Het plan om een eigen haventje met aanlegsteiger en uitkijktoren te realiseren, zal binnenkort worden gerealiseerd.
De Leijen is ontstaan rond 1750, toen er vanuit Eastermar werd begonnen met het afgraven van het laagveen.
Over deze tijd en over het ontstaan van de Leijen is de historische roman It lijen yn de Leijen geschreven door J.T. de Jager (1944).

De Swalkrtes
Ons dorp wordt gekenmerkt door meerdere groepen van woningen.
Dit is zo ontstaan tijdens de winning van het veen en de ontginning van de heide.
Hierdoor ontstonden er ook meerdere verbindingspaden.

Door de ruilverkaveling, eind 60-er jaren van de vorige eeuw, zijn de verbindingspaden nagenoeg verdwenen of doodlopend geworden. Momenteel wordt getracht om het oude beeld weer enigszins terug te krijgen, door wandelpaden langs perceelsranden aan te leggen.

Met een aantal vrijwilligers en medewerking van de eigenaar van de grond, is in 2004 een nieuw wandelpad aangelegd vanaf de Leijensreed naar het fietspad langs de Leijen. Op verzoek van de feriening Lytse Doarpen zijn er in 2001 een swalkrte voor fietsers en een swalkrte voor wandelaars beschreven.

Wilt u deze wandeling en fietstocht in de directe omgeving ook beleven dan kunt u de swalkrteboekjes verkrijgen bij de VVV.
Aan de noordwestkant van De Leijen ligt het rustige natuurgebied De Putten, waar u heerlijk kunt wandelen over de dijk, richting Eastermar.

De Bedriuwen
It buorket nog bêst op De Tike, ook al is het aantal boeren danig afgenomen.
Momenteel zijn er nog 5 melkveebedrijven actief. En uiteraard niet te vergeten onze melkboer Piet ut Garyp met zijn SRV-wagen. Wekelijks komt dhr. De Jong op maandag en op donderdag door ons dorp voor de dagelijkse boodschappen.

In ons dorp wonen ook diverse particuliere ondernemers die u graag van dienst willen zijn. Bijvoorbeeld, voor een gebroken ruit kunt u terecht bij Jan “glas” Dijkstra, voor witgoedapparatuur moet u bij Houke “wasgoed” Hijlkema zijn, voor kunststofkozijnen kan Heinze “kozijn” de Boer u helpen, voor hele huizen is Koos “timmer” Wiersma de man en voor welke klus dan ook kunt u een beroep doen op Oebele “spijkerbak” Kooistra. Voor uw siersmeedwerk kunt u terecht bij Hotze “staalhek” Zandstra.

Dit is slechts een kleine greep uit het bedrijfsleven in ons dorp. In ons dorpshuis treft u een plattegrond aan van alle bedrijvigheid, zoals die kort voor de eeuwwisseling als millenniumgrap is geïnventariseerd.

Us Doarpsfeest
Om de drie jaar organiseert de feestcommissie een dorpsfeest.
Het feest duurt vanaf donderdagavond tot zondagmorgen en er wordt gestart met een optocht met praalwagens. Daarvoor is elke buurtvereniging druk bezig met het optuigen van hun praalwagen.

Overdag kunt u deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld aan de sport- en spel.
En elke avond is er in een feesttent een optreden van een muziekband.
In juli 2003 was het dorpsfeest de afsluiting van het jubileumjaar “De TIKE, 50 jaar dorp”.

De Bushaltes
Nabij het viaduct over de Wâldwei, genaamd de Nijegeasterhoeke staan meerdere bushaltes die het mogelijk maken om met het openbaar vervoer te reizen richting Drachten, Leeuwarden of Burgum.

Us Doarpsbelang
De vereniging voor Dorpsbelang De Tike is opgericht in 1949 (26 maart). Jaarlijks wordt er minimaal eenmaal vergaderd en worden er allerlei zaken besproken die in het belang zijn van ons dorp.

Nagenoeg alle inwoners van onze dorpsgemeenschap zijn lid van deze vereniging. De contributie wordt persoonlijk door een bestuurslid opgehaald.
In mei 2000 is het bestuur van Dorpsbelang gestart met het project De Tike in 2010. Door middel van werkgroepen wordt getracht om op meerdere terreinen onze wensen te realiseren.
Dit betreft o.a.:
– de wegen en de verkeersveiligheid.
– de natuur en de recreatie.
– de woningbouw en het milieu.
– het speelterrein.
– het dorpsarchief

Een aantal zaken zijn al gerealiseerd, zoals het wandelpad naar de Leijen, nieuwe straatverlichting en het speelterrein aan de Singels
Een ieder die zich bij de ontwikkelingen van ons dorp betrokken voelt kan zich als werkgroeplid aanmelden bij het bestuur van Dorpsbelang.

Ta beslut
Wensen wij u veel woongenot en vooral veel plezier en betrokkenheid bij alles waarin een klein dorp groot kan zijn. Hopelijk hebben we u met dit schrijven naar tevredenheid geïnformeerd over het Talent, de Interesses, het Karakter en de Energie in en van ons dorp De TIKE.

Tot ziens, namens het bestuur van Dorpsbelang.
De Tike, februari 2007