Algemene informatie

De Tike…. waar ligt dat ??
Deze vraag klinkt u wellicht al zeer bekend in de oren. Vandaar dit gedicht.

Wilt u meer weten over de historie van ons dorp De Tike?
Lees dan het boekwerk “De Tike? Waar ligt dat .?”
geschreven door Rien de Bruin in 1999, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de vereniging Dorpsbelang en het ca. 45 jarig bestaan van De Tike als dorp.

Graag heten we u van harte welkom in ons dorp De Tike.

De Tike
De omgeving van ons dorp werd ruim voor het begin van onze jaartelling al bewoond.
In de buurt van de huidige Doktersheide heeft de vroegere huisarts uit Opeinde, J. Siebinga, destijds werktuigen gevonden uit de Tardenoisien cultuur (ca. 4500-1850 jaar voor Christus).

De naam Tieke is vermoedelijk afgeleid van het woord Theeka.
In een acte uit het jaar 1543 wordt melding gemaakt van een stuck leggende opt Theeka.
In 1952 (23 oktober) werd officieel de status van “dorp” verkregen en is op advies van de Fryske Akademy de naam gewijzigd in De Tike.

Us Mienskip
Van oudsher wordt onze dorpsgemeenschap gekenmerkt door talrijke veelzijdige familiebanden, die nieuwkomers vaak verrassen.
De laatste jaren komen er steeds meer mensen van buiten het dorp hier wonen. Behoud van een hechte dorpsgemeenschap is dan ook een uitdaging voor de toekomst.

Het verenigingsleven speelt daarbij een belangrijke rol. In dat opzicht speelt onze brassband Soli Deo Gloria de 1e viool. (www.sdg-detike.nl) Verder is er een biljartclub en de havenvereniging “De Dwerssleat”.
Ons dorp heeft zelf geen sportvereniging. Voor voetbal kunt u zich o.a. in Opeinde aansluiten bij de vereniging ONT, vernoemd naar de drie dorpen Opeinde, Nijega en De Tike.

Ook kunt u in Opeinde terecht bij de tennisvereniging. Voor schaatsen kunt u lid worden van de in 1902 opgerichte ysclub Foarút van de dorpen Nijega en De Tike.
Bij alle verenigingen zijn uiteraard nieuwe leden van harte welkom. De voertaal is doorgaans Frysk, maar elke tongval wordt verstaan en begrepen.

Us Heidehipper
Voor actuele informatie over ons dorp, haar inwoners en hun activiteiten, wordt u gewezen op onze dorpskrant “De Heidehipper”. Dit nieuwsbulletin verschijnt 4x per jaar en wordt gratis verstrekt aan alle inwoners van onze dorpsgemeenschap.

De Drompels
Ons dorp is voorzien van kleurrijke drempels die het verkeer moeten afremmen. Samen vormen deze drempels het kunstwerk van ons dorp. Kunstenares Els Gottschal uit Groningen heeft bij haar ontwerp in 1995 o.a. gelet op de voorgevels van de oude huurwoningen aan de Master de Jongwei.

Inmiddels zijn deze oude woningen verdwenen en vervangen door nieuwe. In september 2002 is het kunstwerk aangevuld met een soort dorpspleintje op de kruising van de Master de Jongwei, de Master Iniawei, de Peinderwei en de Singel.

Us Doarpshûs
De uitspraak De Tike heeft kerk noch kroeg, maar er is altijd vermaak genoeg wordt door menigeen onderschreven en uitgedragen. Ons dorphuis Ora et Labora biedt daarvoor diverse mogelijkheden.

Elk jaar wordt er door het bestuur een gevarieerd en omvangrijk winterprogramma samengesteld, dat middels een tweemaandelijkse nieuwsbrief aan alle dorpsgenoten kenbaar wordt gemaakt. Het dorpshuisbestuur bestaat uit een club van enthousiaste personen, die zich op volledig vrijwillige basis inzetten voor ons dorp.

Vanaf september is er in de wintermaanden op donderdagavond een soort “Grand Café” in het dorpshuis. De biljartclub is dan actief bezig met haar competitie en er wordt gekaart, gedart en soms vergaderd. Maar het allerbelangrijkste is dat er dan gezellig en ongedwongen gepraat kan worden over alles wat ons bindt, boeit en bezig houdt.

De Skieding
De Tike ligt van oudsher op de scheiding van twee gemeenten, namelijk Smallingerland en Tytjerksteradiel. De grens loopt langs de Susterwei en de Polderdyk.
De Susterwei is vernoemd naar de zusters van het vroegere nonnenklooster in Sigerswold. Deze nonnen liepen hier in de 16e eeuw langs als ze naar de andere kloosters gingen in de omgeving.

Deze verbindingsweg liep toen nog dwars door het gebied waar nu de waterplas De Leijen ligt.
Door deze fysieke scheiding moet u voor telefonische contacten over twee telefoongidsen beschikken, namelijk over nr. 11 “Dokkum, Leeuwarden, Franeker, Harlingen” en over nr. 12 “Drachten, Heerenveen, Sneek”, voor resp. noord- en zuidzijde van de Skieding.

Sociaal-cultureel gezien betekent deze scheiding evenwel heel weinig. Van oudsher is er steeds sprake van een dorpsgemeenschap. Op dit moment telt de dorpsgemeenschap ca. 350 inwoners in Smallingerland en ca. 50 inwoners in Tytjerksteradiel.

De Leijen
Ons dorp is ooit ontstaan op een keileemrug, bedekt met zand en gelegen tussen twee moerassige laagveengebieden. Aan de oostzijde van de keileemrug liggen het Swartfean en het Witfean en aan de westzijde ligt het ingepolderde gebied De Wierren.

Nadat het hoogveen op de keileemrug was gewonnen voor brandstof, raakte dit gebied begroeid met heide. Deze heidevelden werden met name in het begin van de twintigste eeuw grootschalig ontgonnen, waardoor het huidige weidelandschap is ontstaan.

Aan de oostkant van ons dorp ligt de waterplas De Leijen, waar u heerlijk kunt zeilen, surfen en schaatsen. De afgelopen jaren is het gelukt om een eigen haventje met aanlegsteiger en uitkijktoren te realiseren.
De Leijen is ontstaan rond 1750, toen er vanuit Eastermar werd begonnen met het afgraven van het laagveen.
Over deze tijd en over het ontstaan van de Leijen is de historische roman It lijen yn de Leijen geschreven door J.T. de Jager (1944).

De Swalkroutes
Ons dorp wordt gekenmerkt door meerdere groepen van woningen.
Dit is zo ontstaan tijdens de winning van het veen en de ontginning van de heide.
Hierdoor ontstonden er ook meerdere verbindingspaden.

Door de ruilverkaveling, eind 60-er jaren van de vorige eeuw, zijn de verbindingspaden nagenoeg verdwenen of doodlopend geworden. Momenteel wordt getracht om het oude beeld weer enigszins terug te krijgen, door wandelpaden langs perceelsranden aan te leggen.

Met een aantal vrijwilligers en medewerking van de eigenaar van de grond, is in 2004 een nieuw wandelpad aangelegd vanaf de Leijensreed naar het fietspad langs de Leijen. Op verzoek van de feriening Lytse Doarpen zijn er in 2001 een swalkroute voor fietsers en een swalkroute voor wandelaars beschreven.

Wilt u deze wandeling en fietstocht in de directe omgeving ook beleven dan kunt u de swalkrouteboekjes verkrijgen bij de VVV.
Aan de noordwestkant van De Leijen ligt het rustige natuurgebied De Putten, waar u heerlijk kunt wandelen over de dijk, richting Eastermar.

De Bedriuwen
It buorket nog bêst op De Tike, ook al is het aantal boeren danig afgenomen.
Momenteel zijn er nog 5 melkveebedrijven actief.

In ons dorp wonen ook diverse particuliere ondernemers die u graag van dienst willen zijn. Aanwezig zijn bijvoorbeeld, een witgoedreparateur, diverse timmer- en klusbedrijven, kozijnboeren, een BHV-specialist, installateurs, een stukadoor, schilder en een siersmid.

Dit is slechts een kleine greep uit het bedrijfsleven in ons dorp. In ons dorpshuis treft u een plattegrond aan van alle bedrijvigheid, zoals die kort voor de eeuwwisseling als millenniumgrap is geïnventariseerd.

Us Doarpsfeest
Om de drie jaar organiseert de feestcommissie een dorpsfeest.
Het feest duurt vanaf donderdagavond tot zondagmorgen en er wordt gestart met een optocht met praalwagens. Daarvoor is elke buurtvereniging druk bezig met het optuigen van hun praalwagen.

Overdag kunt u deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld aan de sport- en spel.
En elke avond is er in een feesttent een optreden van een muziekband.

De Bushaltes
Nabij het viaduct over de Wâldwei, genaamd de Nijegeasterhoeke staan meerdere bushaltes die het mogelijk maken om met het openbaar vervoer te reizen richting Drachten, Leeuwarden of Burgum.

Us Doarpsbelang
De vereniging voor Dorpsbelang De Tike is opgericht in 1949 (26 maart). Jaarlijks wordt er minimaal eenmaal vergaderd en worden er allerlei zaken besproken die in het belang zijn van ons dorp.

De contributie kan digitaal worden overgemaakt, maar is dit niet wenselijk dan komen de leden van het bestuur persoonlijk langs om de contributie te innen

Een ieder die zich bij de ontwikkelingen van ons dorp betrokken voelt kan zich als werkgroeplid aanmelden bij het bestuur van Dorpsbelang.

Ta beslut
Wensen wij u veel woongenot en vooral veel plezier en betrokkenheid bij alles waarin een klein dorp groot kan zijn. Hopelijk hebben we u met dit schrijven naar tevredenheid geïnformeerd over het Talent, de Interesses, het Karakter en de Energie in en van ons dorp De TIKE.

Tot ziens, namens het bestuur van Dorpsbelang.