Categorieën
Geen categorie

Laatste kans !!!!!!!!!!

Beste Dorpsbelangen,

De laatste week van de vraagbundeling is aangebroken en u kunt deze week KabelNoord nog helpen de 60% te halen! Klik hier voor de actuele stand.

Als u snel internet in de buitengebieden belangrijk vindt, kunt u helpen met het aanmoedigen van onze inwoners door te vertellen over snel internet. U kunt dat bijvoorbeeld doen op uw website, maar ook via WhatssApp groepen. Marcel Rijpema van KabelNoord helpt u graag met het maken van een bericht.

Afgelopen weekend hebben veel mensen zich aangemeld en er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Opvallend is dat veel mensen per post reageren. Waarschijnlijk omdat de internetverbinding traag is volgens KabelNoord. Wij vinden het erg spannend of de 60% aanmeldingen gehaald wordt op 18 maart. Het eindpercentage is volgende week dinsdag bekend, zodat de aanmeldingen per post meegenomen worden in de telling.

Er zijn in totaal 18 ambassadeurs actief in onze gemeente en wij waarderen het als u ook meehelpt!

Tussenstand per dorp

Buitengebied Smalle Ee   77,3%
Buitengebied De Wilgen   51,7%
Buitengebied Houtigehage   51,2%
Buitengebied Nijega   48,1%
Buitengebied Goëngahuizen   48,0%
Buitengebied Drachtstercompagnie   46,4%
Buitengebied De Veenhoop   43,8%
Buitengebied Boornbergum   42,6%
Buitengebied Rottevalle   39,0%
Buitengebied Oudega   34,4%
Buitengebied Drachten   34,2%
Buitengebied Kortehemmen   31,3%
Buitengebied De Tike   20,0%
Buitengebied Opeinde   20,0%

 

Categorieën
Heidehipper

De Heidehipper en uw privacy

Ook de Heidehipper heeft met de bekende privacywet (AVG) te maken. Voor onze kleine gemeenschap en onze nóg kleinere redactie is de AVG iets waar we een werkbare manier voor moesten vinden.

Om als redactie een Heidehipper samen te stellen zouden wij het wel op prijs stellen dat u akkoord gaat met de wijze van verslaglegging van Tykster activiteiten door middel van artikelen en foto’s.

Wanneer u dit niet wenst zouden wij u willen vragen om dit te melden bij een van onze redactieleden zodat wij daar in de keuze van onze woorden en foto’s rekening mee kunnen houden.

WEBSITE

Privacystatement

Dorpskrant De Heidehipper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit artikel geven we heldere en transparante informatie over hoe wij om willen gaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

De Heidehipper houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) . Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacystatement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Heidehipper zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dorpskrant De Heidehipper

T.a.v. redactie

Mail : heidehipper@hotmail.com<mailto:heidehipper@hotmail.com>

WAARVOOR VERWERKEN WIJ EVENTUELE PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door De Heidehipper verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het incasseren van eventuele abonnementsgelden;
 • Het versturen van eventuele facturen en verwerken van ontvangsten;
 • De uitvoering van financieel beheer De Heidehipper.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam: voorletters, voorvoegsel(s), achternaam;
 • Adres: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • Nummer bank- of girorekening.
 • Tenaamstelling bank- of girorekening

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft worden uitsluitend gebruikt voor genoemde doelen en niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven, bij voorkeur door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

De Heidehipper bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens worden maximaal zeven jaar bewaard.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Heidehipper van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Voor het verkrijgen van toegang tot computersysteem waarop uw gegevens zijn opgeslagen maken wij gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang door derden tot het computersysteem wordt gebruik gemaakt van een adequaat werkende virusscanner.
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De redactie is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en handelt daarnaar.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken, het zogenoemd recht op vergetelheid. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Categorieën
Geen categorie

Gas winning en gevaren voor de omgeving

Boornbergum – Er is een nieuw front nodig tegen de gasboringen van Vermilion. Dat vinden de plaatselijk belangen van Oudega, Nijega, De Tike, Rottevalle, Opeinde, Houtigehage, Drachtster Compagnie, Boornbergum/Kortehemmen, De Wilgen/Smalle Ee, De Veenhoop en Goïngahuizen.

Bij die groep hebben zich gisteravond de Drachtster wijken De Drait, De Trisken en Himsterhout aangesloten, omdat het bestaande gasveld ook onder die wijken loopt. Ook enkele raadsfracties doen mee.

Lekkende gasputten

In Dorpshuis It Bynt luisterden de dorpsvertegenwoordigers naar Gerrit Wigger, die 30 jaar heeft gewerkt voor de NAM/Shell en nu als klokkenluider de tegenstanders voorlicht. Hij gaf vooral technische details over de bestaande boorlokaties in Smallingerland. Zijn eerdere opmerkingen over lekkende gasputten riep nogal wat angst op, zeker ook omdat Smallingerland het grootste aantal boorlokaties op zijn grondgebied heeft van alle gemeenten in Nederland (37).

,,Smellingerlân is de meast beboarde gemeente fan Nederlân, omdat it hjir meast lytse gasfjilden binne’’, legt Mink Visser uit. De voorzitter van Dorpsbelang Opeinde nam het initiatief voor de bijeenkomst. Volgens Visser was het verhaal van Wiggers voor bijna alle aanwezigen een eye-opener. ,,It riskio fan bevings spilet hjir hast net, mar elke put is yn potinsje in lek. Gas siket altyd in paad omgeech en it kin wol 10 kilometer fan de put boppe de grûn komme.’’

Ontbonden

Er zijn nog geen besluiten gevallen over het verloop, maar dat zal zeer binnenkort gebeuren. Vorig jaar oktober heeft een Smallingerlandse werkgroep een petitie tegen nieuwe gasboringen aangeboden aan minister Wiebes. Nadat deze werkgroep op 4 december is ontbonden, werd bekend dat Vermilion Energy een nieuwe aanvraag heeft gedaan om naar gas te boren in Smallingerland, zegt Oebele Veenstra, bestuurslid plaatselijk belang De Wilgen en voorzitter van die werkgroep. ,,Vermilion seit dat se tsien kear safolle gas fûn ha as wat der oait yn it gasveld Opeinde-Middelburen/Opeinde zuid sitten hat.’’

Gisteravond zijn bewust alleen de dorpsvertegenwoordigers uitgenodigd. Veenstra verwacht dat zij hun achterban zullen mobiliseren. De procedure om bezwaar te maken loopt tot eind april. Blijft het stil, dan is er tegen de nieuwe boringen niets meer te doen, vreest Veenstra. Hij wijst naar het vonnis in de rechtszaak tegen Opsterland, vorige week. Daarbij werd duidelijk dat ook bewoners als belanghebbende worden aangemerkt in bezwaarprocedures tegen de gasboringen.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang De Tike op27 maart a.s. zal verder op de winning en de hiermee gepaard gaande gevaren worden ingegaan.

Categorieën
Geen categorie

Buitenkans voor sportievelingen

Gratis sport en spel tijdens Buitenspeeldag in Smallingerland

 

Tijdens de landelijke Week voor de Gezonde Jeugd van 11 tot en met 15 maart 2019 kunnen kinderen van groep 3 tot met groep 8 van de basisscholen meedoen met de sportieve en gezellige Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag ‘Een stap vooruit’ is op vrijdag 15 maart 2019 van 10.00 tot 12.00 uur. Onder leiding van de sportcoaches van Sportbedrijf Drachten gaan de kinderen allerlei leuke en verrassende beweegspellen en sporten doen. De Buitenspeeldag wordt op vier locaties georganiseerd: 1) Spijkerdorp, 2) Speelveld de Jister (t.o. Dorsvloer 110-120 in de Trisken), 3) Speelveld Kuiperssingel (t.o. OBS de Swetten) en 4) Sportpark Dûnoard in Houtigehage. Meedoen is gratis. Kijk voor meer informatie op www.cjgsmallingerland.nl.

 

Landelijk startsein door de Koning

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander geeft vrijdagmiddag 8 maart in de Werkspoorkathedraal in Utrecht het startsein van de Week voor de Gezonde Jeugd. De Koning opent de week samen met kinderen. Zij geven symbolisch het estafettestokje door aan alle kinderen in Nederland. In Smallingerland wordt de Buitenspeeldag georganiseerd door Sportbedrijf Drachten, GGD Fryslân en Carins vanuit de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

 

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Smallingerland

Smallingerland is sinds juni 2012 een JOGG gemeente. Met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt de gemeente aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding en beweging onder de aandacht te brengen en om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal

Categorieën
Geen categorie

De tuinambassadeur

 

Beste vrijwilligers binnen dorpsbelangen en wijkraden,

De gemeente doet sinds 2018 mee aan de landelijke Operatie Steenbreek. Binnen Operatie Steenbreek werken gemeente en het waterschap aan een groenere leefomgeving. Een groenere omgeving heeft een aantal grote voordelen, zoals minder wateroverlast en verhogen biodiversiteit, beleving en verkoeling. Eerder organiseerden we daarvoor de actie Tegel eruit, plant erin. Inwoners kregen in ruil voor een tegel een plant. Het doel: steeds meer groene tuinen. Op zaterdag 23 maart 2019 wordt deze actie weer gehouden bij Intratuin in Drachten (tussen 10:00 en 15:00 uur).

Gratis advies van tuinambassadeur

Binnen onze gemeente worden in het kader van Operatie Steenbreek tuinambassadeurs ingezet. Vanaf deze zomer beschikt de gemeente over een team van zo’n 10 tuinambassadeurs. Om de tuin te vergroenen kunnen bewoners advies inwinnen bij een tuinambassadeur. Met een tuinambassadeur kan aan het einde van deze winter al een advies worden ingewonnen en inspiratie worden opgedaan om in het voorjaar aan de slag te gaan. De tuinambassadeur helpt de bewoner met een schets voor een nieuw ontwerp en kan inspiratie geven voor een groenere tuin. Aandachtspunten daarbij zijn de kosten en het onderhoud. Vaak wordt gedacht dat groene tuinen meer onderhoud vragen, maar door een slimme inrichting kan een groene tuin juist onderhoudsvriendelijker zijn! Bewoners die graag een gratis tuinadvies van een tuinambassadeur willen ontvangen, kunnen zich aanmelden via gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van “Aanvraag tuinambassadeurs”.

Groene buurtinitiatieven

Asfalt, stenen en tegels zorgen voor een versnelde waterafvoer van regenwater. Daardoor kan wateroverlast ontstaan op lager gelegen plekken. Daarnaast zorgen stenen voor opwarming. Een tuin die vol met stenen ligt, is warmer dan een groene tuin en biedt een minder aantrekkelijke leefomgeving voor insecten en vogels. Daarom proberen we in nieuwe plannen zo weinig mogelijk stenen aan te brengen en zoveel mogelijk groen. Wellicht dat er binnen jullie dorp of wijk ook plekken zijn die jullie graag groener willen hebben. Hebben jullie een idee voor een groenere buurt? Mail dan jullie idee naar gemeente@smallingerland.nl onder vermelding van “Idee voor een groene buurt”.

Wat vragen wij van jullie?

Zouden jullie de inzet van de tuinambassadeurs en mogelijke groene buurtinitiatieven onder de aandacht willen brengen bij jullie wijkbewoners door het bijvoorbeeld te delen via de Facebookpagina, Twitter-account, de wijkkrant of in gesprekken? Alvast grote dank! Zo kunnen we onze gemeente samen groener maken, zorgen voor een hogere biodiversiteit, een beter klimaat en een betere waterhuishouding. Ter inspiratie heb ik een artikel uit de Leeuwarder Courant bijgevoegd.

Mochten er aanvullende vragen of opmerkingen zijn, mail of bel gerust!

Met vriendelijke groet,

Date de Vries

Beleidsadviseur Water

Gemeente Smallingerland

0512-581234 | www.smallingerland.nl