Categorieën
Dorpsbelang

Petitie

Het bestuur van het Dorpsbelang participeert in een werkgroep binnen de gemeente Smallingerland waarin politieke partijen en vertegenwoordigers van dorpsbelangen en plaatselijk belangen nauwlettend volgen wat er op het gebied van gaswinning speelt op dit moment en in de naaste toekomst wellicht. Begrijpelijk dat bestaande vergunningen (concessies) niet meer te keren zijn, maar de werkgroep is er geen voorstander van dat er nieuwe gasboringen gaan plaatvsinden en, mochten hiervoor wel vergunningen worden afgegeven, zal dit naar we hebben vernomen hoogstwaarschijnlijk op een andere wijze gewonnen worden dan de traditionele. Hier maken wij ons ernstig zorgen over. De petitie moet er toe bijdragen dat de Minister onderkent dat er maatschappelijk gezien geen draagkracht lijkt te zijn voor nieuwe gasboringen en hij wordt opgeroepen om vooral te gaan zoeken naar andere duurzame vormen van energie.

Wij raden de leden van het Dorpsbelang aan om onderstaande link te openen en de gerichte petitie te ondertekenen. Weet, mits men een eigen e-mailadres hanteert, kunnen al uw gezinsleden de petitie ondersteunen, ook m.b.v. 4G op mobiele telefoons. Hoe meer ondertekenaars, hoe meer minister Wiebes onder de indruk zal raken.

https://petities.nl/petitions/tegen-nieuwe-gasveldboringen-in-smallingerland?locale=nl

Wilt u na het zetten van uw elektronische handtekening deze mail a.u.b. ook doorsturen naar uw buren en andere Smallingerlanders in uw familie-, vrienden- en kennissenkring? Alvast dank!

Het helpt ook wanneer u de FaceBookpagina https://www.facebook.com/ggbsmall gaat ‘liken’ of ‘delen’.

 

Erik Revenboer.

Voorzitter Dorpsbelang.

Categorieën
Geen categorie

Gasboringen in de gemeente Smallingerland

Procedure op grond van de Mijnbouwwet
Per 1 januari 2017 is de gewijzigde Mijnbouwwet in werking getreden. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop een besluit omtrent een winningsplan wordt voorbereid. Ten aanzien van een winningsplan en de advisering daarop zijn de artikelen 34, 35 en 36 van de Mijnbouwwet van belang. Een belangrijk punt in de nieuwe Mijnbouwwet betreft een uitbreiding van de wettelijke adviseurs. Naast het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad, hebben nu ook de betrokken provincies, gemeentes en waterschappen adviesrecht. SodM adviseert de minister over de technische aspecten zoals de risicobeoordeling en de doelmatigheid van winningen. SodM vraagt op haar beurt advies aan TNO ten aanzien van de geologische aspecten. De Tcbb adviseert de minister over de verwachte gevolgen van de ingeschatte bodembeweging. Parallel hieraan worden de decentrale overheden ook om advies gevraagd. De toegevoegde waarde van het advies van de decentrale overheden zit met name in de regionale en lokale kennis die zij kunnen inbrengen ten aanzien van de eventuele nadelige gevolgen van de verwachte bodembeweging op het milieu en de natuur in het betreffende gebied en de veiligheid van omwonenden en de te verwachten effecten op aanwezige bebouwing of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan. Ten aanzien van deze winningsplannen hebben de volgende provincies, gemeenten en waterschappen adviesrecht:

Adviseurs winningsplan Opeinde
Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tietjerksteradeel
Bestuur van het Wetterskip Fryslân
 Adviseurs winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen
Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Smallingerland
Bestuur van het Wetterskip Fryslân

Voor de winningsplan Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd. Vervolgens stelt de minister een ontwerp-instemmingsbesluit op waarin de ontvangen adviezen van alle adviseurs worden meegewogen. Deze ontwerp-instemmingsbesluiten wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. De winningsplannen en de ontwerp-instemmingsbesluiten liggen vanaf donderdag 26 april 2018 ter inzage samen met alle ontvangen adviezen. Tijdens de periode van de ter inzage legging zullen de ontwerp-instemmingsbesluiten en de winningsplannen, samen met alle ingediende adviezen en bijbehorende stukken, gepubliceerd worden op de volgende locaties voor een ieder om in te kunnen zien:

Winningsplan Opeinde:

–       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

–       Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten

–       Gemeentehuis Tietjerksteradeel, Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum

–       http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen:

–       Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

–       Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten

–       http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage

Kennisgevingen van de ter inzage legging en de informatieavond zijn voorafgaand aan de ter inzage legging gepubliceerd in de “Drachtster Courant” en in de Staatscourant. Tijdens de 6 weken durende ter inzage legging wordt een informatieavond georganiseerd en kan een ieder zienswijzen indienen. De informatieavond zelf zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 van 17.00u tot 20.00u in de Vreewyk-zaal van het Fries Congrescentrum te Drachten en is voor een ieder toegankelijk. De opzet van deze informatieavond betreft een informatiemarkt zodat iedereen binnen kan lopen op een moment dat het hem of haar schikt. Het is geen plenaire sessie, dus als iemand later dan 17.00u binnenkomt, dan heeft diegene niet een deel van de discussie gemist en kan iedereen persoonlijk en direct te woord gestaan worden om vragen beantwoord te krijgen. Deze informatiemarkt is in nauw samenspraak met de betrokken gemeentes georganiseerd en alle bovengenoemde betrokken decentrale overheden zijn hier al ruime tijd van op te hoogte. Op deze informatiemarkt zullen vertegenwoordigers van de het ministerie van EZK, TNO, SodM en Vermilion aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden ten aanzien van de ontwerp-instemmingsbesluiten, de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen en de gevolgde procedure.

Na de ter inzage periode neemt de minister, de zienswijzen overwegend, een besluit op de instemming. Dit definitieve instemmingsbesluit is vatbaar voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervan worden wederom kennisgevingen van gepubliceerd in “Drachtster Courant” en de Staatscourant. Daarnaast krijgen indieners van een zienswijze op een van de ontwerp-instemmingsbesluiten hier een persoonlijke kennisgeving van thuisgestuurd.

Wat doet het bestuur van Dorpsbelang De Tike?

 

Binnen de gemeente zijn vertegenwoordigers van politieke partijen, leden van wijkraden en dorpsbelangen vertegenwoordigd in een werkgroep. Deze werkgroep zal, als uitdrukkelijke wens om nieuwe gasboringen in de gemeente te voorkomen, een petitie voorbereiden en deze aanbieden aan het bevoegd gezag. Vanuit het bestuur is de voorzitter deelnemer in deze werkgroep.

Nadere toelichting.
Op dit moment ligt er, in het kader van de Mijnbouwwet, een verzoek tot instemming met het winningsplan Opeinde en het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) voor bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Graag wil ik u persoonlijk op de hoogte brengen van de stand van zaken bij deze procedures en de aanstaande informatieavond voor de ontwerp-instemmingsbesluiten op de winningsplannen van Vermilion en u hier ook van harte voor uitnodigen. In deze e-mail zal ik hierover wat uitleg geven.

 

–       Het winningsplan Opeinde betreft winning van aardgas uit het gasveld Opeinde vanaf de bestaande mijnbouwlocaties Opeinde-01/07, Opeinde-02 en Opeinde-04. Van deze locaties wordt met de bestaande productieputten Opeinde-01, Opeinde-02, Opeinde-04 en Opeinde-07 het gasveld Opeinde aangeboord binnen de huidige productieconcessie Leeuwarden.

 

–       Het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen betreft winning van aardgas uit de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Middelburen-01. Van deze locatie wordt met de bestaande productieputten Middelburen-01, Middelburen-02 het gasveld Middelburen aangeboord met de productieputten Middelburen-02 en Opeinde-03 wordt het gasveld Opeinde-Zuid aangeboord binnen de productieconcessie Leeuwarden. De productieput Middelburen-02 boort dus zowel het Middelburen-veld als het Opeinde-Zuid-veld aan.

Voor de wijze waarop het gas gewonnen wordt, stelt de operator een winningsplan op. Het winningsplan gaat onder andere in op de wijze en de duur van de winning, de verwachte of gewonnen hoeveelheden en de verwachtingen ten aanzien van bodembeweging. Vermilion heeft op 30 juni 2016 het winningsplan Opeinde ingediend en op 23 augustus 2016 het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen.

 

Momenteel is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezig met de afronding van de ontwerp-instemmingsbesluiten op beide winningsplannen. Deze ontwerp-instemmingsbesluiten worden openbaar gemaakt op donderdag 26 april 2018. Na publicatie liggen de ontwerp-instemmingsbesluiten 6 weken ter inzage voor eenieder om in te zien en op te reageren door middel van een zienswijze. Om burgers te informeren over de ontwerp-instemmingsbesluiten op de winningsplannen ben ik bezig met de organisatie van een informatieavond in Drachten. Gedurende de procedure hecht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarde aan een open en transparante wijze om te communiceren met de betrokkenen en de omgeving. Daarom heb ik bij de organisatie van deze informatieavond nauw contact met de gemeenten Smallingerland en Tietjerksteradeel en in aanvulling daarop zou ik dan ook graag de plaatselijke belangen, dorpsbelangen en wijkverenigingen in de regio bij dezen persoonlijk op de hoogte willen brengen van deze ontwikkelingen rondom de winningsplannen Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen.

 

Deze informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 van 17.00u tot 20.00u in de Vreewyk-zaal van het Fries Congrescentrum in Drachten. Graag wil ik aangeven dat voorzichtigheid is geboden wat betreft de informatieverstrekking om te voorkomen dat tegenstrijdige of verwarrende informatie zich gaat verspreiden.

Wat doet het bestuur van Dorpsbelang De Tike?

 

Binnen de gemeente zijn vertegenwoordigers van politieke partijen, leden van wijkraden en dorpsbelangen vertegenwoordigd in een werkgroep. Deze werkgroep zal, als uitdrukkelijke wens om nieuwe gasboringen in de gemeente te voorkomen, een petitie voorbereiden en deze aanbieden aan het bevoegd gezag. Vanuit het bestuur is de voorzitter deelnemer in deze werkgroep.