Categorieën
Dorpsbelang

Jaarvergadering Dorpsbelang de Tike, woensdag 28 maart 2018

Hierbij nodigen wij  onze leden uit voor de jaarlijkse vergadering van Dorpsbelang de Tike.

Deze zal worden gehouden op woensdag 28 maart 19.45 uur, in het dorpshuis.
Inloop vanaf 19.30 uur.

AGENDA.

 • Welkom en mededelingen.

Thema” verkeersveiligheid

In het verkeer en op de weg is de afgelopen jaren veel veranderd.

Nieuwe verkeersborden, ingewikkelde rotondes, wegbelijning enzovoort zijn voor veel mensen nog

onbekend, lastig en misschien ook wel niet altijd begrijpelijk. Het

bestuur heeft de heer Eppie de Haan als vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland bereid gevonden om ons hierover te informeren.

 

 • Toelichting door Harry Kepser over de gasboringen in De Tike door Vermillion.
 • Notulen jaarvergadering 19 april 2017. Op aanvraag beschikbaar.
 • Jaarverslag 2017. Het jaarverslag wordt visueel gepresenteerd en toegelicht. Het jaarverslag is tevens op aanvraag beschikbaar.
 • Financiën, verslag kascontrolecommissie: Rindert Postumus en Piet Stienstra hebben de kascontrole verricht.
  Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie; Rindert Postumus zal terugtreden.
  Presentatie begroting 2017.
 • Bestuursverkiezing: Van de vertrekkende bestuursleden zal afscheid worden genomen. Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot één uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de secretaris Gerda de Vries-Kievit. Het bestuur stelt in ieder geval als nieuwe kandidaat Jan Kooistra voor.
 • Terugblik op 2017 door de Historische Kring door Klaas Kingma.
 • Terugkoppeling thema vergrijzing 2017.
 • Rondvraag en sluiting.

Graag nodigen wij u uit om na de vergadering nog even te blijven voor een hapje en een drankje.

 

Namens het bestuur van Dorpsbelang de Tike, zie ik u graag op 28 maart a.s.!

 

Hartelijke groet, Erik Revenboer.

Voorzitter Dorpsbelang De Tike.